การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหารงานวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน (THE DEVELOPMENT OF THE ELEMENTS AND INDICATORS OF RESEARCH MANAGEMENT FOR PRIVATE UNIVERSITIES)

Main Article Content

กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร (Kanyarat Umumporn)
น้ำผึ้ง อินทะเนตร (Nampueng Intanate)
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (Somsak Phuvipadawat)
และฤตินันท์ สมุทร์ทัย (Ruetinan Samuttai)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารงานวิจัยของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิจัย จำนวน 5 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ แบบประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.86 ถึง 1.00 โดยคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.80 และหาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ด้วยค่ามัธยฐาน พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยควอไทล์ มีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ซึ่งเกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้คือมีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.50 และมีค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหารงานวิจัย มีจำนวน 72 ตัวบ่งชี้จาก 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายและแผนงานด้านการวิจัย มี 9 ตัวบ่งชี้ 2) โครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กรด้านการวิจัย มี 7 ตัวบ่งชี้ 3) งบประมาณด้านการวิจัย มี 8 ตัวบ่งชี้ 4) บุคลากรด้านการวิจัย มี 8 ตัวบ่งชี้ 5) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่เอื้อต่อการวิจัย มี 5 ตัวบ่งชี้ 6) การผลิตและควบคุมคุณภาพผลงานวิจัย มี 7 ตัวบ่งชี้ 7) การติดตามและประเมินผล มี 8 ตัวบ่งชี้ 8) การตีพิมพ์เผยแพร่และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี 9 ตัวบ่งชี้ 9) การสร้างเครือข่ายการวิจัย มี 8 ตัวบ่งชี้ 10) ระบบและกลไกสนับสนุนอื่นๆ มี 5 ตัวบ่งชี้


THE DEVELOPMENT OF THE ELEMENTS AND INDICATORS OF RESEARCH MANAGEMENT FOR PRIVATE UNIVERSITIES

The main purpose of this research study was to develop the elements and indicators of research management for private universities. The informants for this study were research administrators in upper northern research management network, research directors from research institutes and directors of educational quality assurance office from both government and private educational institutes; consists of 1) five administrative research specialists, and 2) two evaluation specialists; 7 persons in total. The research methodologies used in this study are questionnaires, consistent assessment forms of indicators and appropriate assessment forms of indicators. Data analysis by using Index of Item-objective Congruence (IOC) and finding of suitability for indicators by median rule and quartile range. In addition, the value of IOC was found between 0.86 to 1.00 and used an indicator that is greater than or equal to 0.8. The median value of all indicators are equal to 5.00 and the quartile ranges between 0.00 to 1.00 that the suitability of median value that is greater than 3.50 and the quartile range that is not greater than 1.50 are accepted. The findings from this study indicated that there were 72 indicators from 10 elements of research management: 1) nine indicators of policy and research plan, 2) seven indicators of organizational research structure and management, 3) eight indicators of research budget, 4) eight indicators of research personnel, 5) five indicators of research available facilities, 6) seven indicators of production and quality control of research studies, 7) eight indicators of assessments and follow-up activities, 8) nine indicators of publication and use of research, 9) nine indicators of research network building, and 10) five indicators of other supportive systems and mechanisms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Kanyarat Umumporn)ก. เ., (Nampueng Intanate)น. อ., (Somsak Phuvipadawat)ส. ภ., & (Ruetinan Samuttai)แ. ส. (2019). การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหารงานวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน (THE DEVELOPMENT OF THE ELEMENTS AND INDICATORS OF RESEARCH MANAGEMENT FOR PRIVATE UNIVERSITIES). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 60-78. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/90013
Section
Research Articles

References

1. Chamsri, M. (2010). Thailand Research Reform from National Council Research of Thailand. Retrieved January 27, 2010, from https://www.isranews.org/thaireform-data-mass-comm/13969--thailand-research-reform-.html [in Thai]
2. Chemnasiri, N., et al. (2005). Comparison of quality development results in research management to develop local and urban area: A case study of Chandrakasem Rajabhat University. Bangkok: Chandrakasem Rajabhat University. [in Thai]
3. Dansawatdi, R., et al. (2007). An action research project to strengthen research management capability of Prince of Songkla University: A case study of science and technology faculties and equivalent units. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]
4. Division of Research Policy and Plan. (2004). Thai national research: Evolution into the future. Bangkok: National Research Council of Thailand. [in Thai]
5. Hongklang, S, Wannasri, J., Jansila, W., & Meejang, S. (2008). An administrative model for research and development center in vocational education institution. Journal of Education Naresuan University, 18(1), 67-73. [in Thai]
6. Jitphiromsri, S., et al. (2007). Research management system for regional universities: A case study of faculty of humanities and social study of Prince of Songkla University. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]
7. Kamlang-eua, K. (1998). Researcher’s expectations and authentic assessment towards research management of the Thailand Research Fund (Master thesis). Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]
8. Kasemsed, J., et al. (2005). Achievement motivation innovation of research development institute. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]
9. Khoopkanjanakul, P., et al. (2008). Development project research management system for local development of Suratthani Rajabhat University. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]
10. Phra Maha Boonchuay Sirintharoe, et al. (2008). Condition and development process research management system of research and academic association Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [in Thai]
11. Polphanthin, S. (2004). Research management model of higher education institute. Bangkok: Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University. [in Thai]
12. Sookkasem, T. (2005). Research management. Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University. [in Thai]
13. Sookpreedee, N., et al. (2007) A research proposal to develop research management innovation in Thailand Universities: A case study of Siam University. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]
14. Suwanwaela, J. (2002). World research system and Thai national research system. Bangkok: National Health Foundation. [in Thai]
15. Urairat, C., et al. (2007). Research management of science and technology of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]
16. Wisaprom, M. (2010). The development of research management model in educational service area office (Doctoral dissertation). Phitsanulok: Naraesuan University. [in Thai]