การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา; THE DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM LEARNNING ACTIVITIES WITH COLLABORATIVE LEARNING APPROACH FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

Main Article Content

กิตติพงษ์ พุ่มพวง (Kittipong Phumpuang)
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (Tipparat Sittiwong)

Abstract

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) เพื่อประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศพื้นฐาน จำนวน 8 กลุ่ม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample sampling) 1 กลุ่ม จำนวน 97 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 2) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
2. การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
3. ผลการประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 2.51, S.D. = 0.26)
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 3.99, S.D. = 0.74)


THE DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM LEARNNING ACTIVITIES WITH COLLABORATIVE LEARNING APPROACH FOR UNDERGRADUATE STUDENTS


The purposes of this research were to develop flipped classroom learning activities with collaborative learning approach for undergraduate students and to study the results of the instructional approach. The results of the study were as follows: This research on the development of flipped-classroom instructional activities with collaborative learning approach for undergraduate students. The general purpose of this research was to develop flipped-classroom instructional activities with collaborative learning approach for undergraduate students. The specific purposes were 1.to study students’ achievement, 2.to assess behavior in collaborative team, 3.to study the satisfaction of the students who joined flip-classroom instructional activities with collaborative learning approach for undergraduate students. Research samples were 8 groups of undergraduate students, Naresuan University in the 1st semester of academic year 2016 who enrolled in the Introduction to Computer Information Science course. Ninety-seven participants were randomly selected from the 8 groups combined using simple random sampling method. Data collection tools were 1) pre-test and post-test achievement, 2) assessment form in collaborative team, and 3) satisfaction assessment form after joining flipped instructional activities with collaborative learning approach. Data were analyzed using statistical tools - Mean, Standard Deviation, t-test dependent - and content analysis. The study found that:
1. Comparison of pre-test and post-test results, when using flipped-classroom instructional activities with collaborative learning approach, showed the higher mean scores of the student post-tests with statistical significance of 0.05.
2. Collaborative team assessment from flipped-classroom instructional activities with collaborative learning approach was at a high level (gif.latex?\bar{x} =2.51, S.D. = 0.26).
3. The overall results of the assessment of students’ satisfaction from flipped-classroom instructional activities with collaborative learning approach was at a high level (gif.latex?\bar{x} = 3.99, S.D. = 0.74).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Kittipong Phumpuang) ก. พ., & (Tipparat Sittiwong) ท. ส. (2018). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา; THE DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM LEARNNING ACTIVITIES WITH COLLABORATIVE LEARNING APPROACH FOR UNDERGRADUATE STUDENTS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(2), 1–11. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/90764
Section
Research Articles

References

Areeworawitkul, S. (2011). A study on science learning achievement and critical thinking abilities of Mathayomsuksa 1 students through integrated instruction and cooperative learning (Master thesis, Srinakharinwirot University). (in Thai)
Cummins-Sebree, Sarah E., & White, Eliah. (2014). Using the Flipped Classroom Design: Student Impressions and Lessons Learned. Retrieved December 1, 2015, from https://eds.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b6e86a5c-331c- 4bdf-9caa b18dc8d6b896%40 sessionmgr4004&vid=1&hid=4213
Dechakup, P. (2001). Student centered: Concept, method and teaching technique 2. Bangkok: Institution of Academic Development. (in Thai)
Dulyakasem, U. (2015). Education administration in general education. Retrieved December 22, 2015, from, https://jli.wu.ac.th/backEnd/attach/attJournal/ดร.อุทัย%20ดุลยเกษม(3).pdf (in Thai)
¬ Namoungon, S., & Sittiwong, T. (2016). The effects of flipped classroom and team based learning on the introduction to computer information science for undergraduate students. In the 8th National Graduate Research Conference (pp. 579-586). Phitsanulok: Faculty of Education. (in Thai)
Naowanondha, A. (2015). AAR: Flipped classroom. Retrieved December 15, 2016, from https://www.gotoknow.org/posts/578947 (in Thai)
Nareasuan University. (2014, 3 November). Modification of general undergraduate education in 2012. Retrieved December 22, 2015, from https://www.gened.nu.ac.th/ attach/files/GE_edit_2555_final57.pdf (in Thai)
Office of the Higher Education Commission. (2009). Announcement board of higher education “guidelines for the implementation of the national framework for higher education qualifications” 2009. Bangkok: Office of the Higher Education Commission. (in Thai)
Office of the Royal Society. (2014). Flip Classroom. Retrieved December 20, 2015, from https://www.royin.go.th/?knowledges (in Thai)
Panich, W. (2014). Flip Your Classroom (3rd ed). Bangkok: Siam Commercial Foundation. (in Thai)
Suayroop, A. (2013). Study of learning achievement in the course information technology “Basic Computer” subject of Mattayom 1 students by cooperative group teaching using STAD technique. (Research report). Bangkok: Faculty of Education, Kasetsart University. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)