การศึกษาการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเอง (THE STUDY OF CULTURAL CONSTRUCTION OF MEANING THROUGH MUSEUM EXHIBITION TO PROMOTE SELF-DIRECTED LEARNING)

Main Article Content

ธัญวดี กำจัดภัย (Thunyavadee Gumjudpai)
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (Tipparat Sittiwong)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแบบนำตนเอง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิด 1) ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมกับการรับรู้ความหมาย 2) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบนำตนเอง 3) แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 4) บริบททั่วไปของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เป็นกรอบหลักในการทำวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาคการเรียน 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการสอนการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อเรียนจากการสร้างความหมาย เชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบ t-test dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) นิสิตมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (gif.latex?\bar{x} = 60.00, S.D. = 5.37) 2) นิสิตมีการเรียนรู้แบบนำตนเองจากการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 3.72, S.D. = 0.46) 3) นิสิตมีความคิดเห็นต่อเรียนจากการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเองในภาพรวมในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.19, S.D. = 0.49)


THE STUDY OF CULTURAL CONSTRUCTION OF MEANING THROUGH MUSEUM EXHIBITION TO PROMOTE SELF-DIRECTED LEARNING

This research aimed to study the effects of cultural construction of meaning through exhibition to promote self-directed learning. The following theories/concepts were applied, 1) Theory of constructing social reality with meaning perception, 2) Concepts related to self-directed learning, 3) Lifelong Learning Concepts, and 4) the general context of Sgt. Maj. Thawee’s Folk Museum ,which was used as the main framework for the research. The subjects used in this research were 19 undergraduate students from the Department of Educational Technology, Nareasuan University in the 2nd semester of academic year 2016.Data collection tools were 1) lesson plan for cultivating cultural construction of meaning through exhibition, 2) achievement test, and 3) student feedback questionnaire with regard to studying cultural construction of meaning through exhibition. Data were analyzed by using Mean, Standard Deviation, and Dependent t-test. The research found that 1) the post-test scores were higher than those before the study at 0.05 significance level (gif.latex?\bar{x} = 60.00, S.D. = 5.37), 2) students’over-all knowledge gained through self-directed learning of cultural construction of meaning by exhibition was at a high-level (gif.latex?\bar{x} = 3.72, S.D. = 0.46), and 3) students had positive opinion of studying cultural construction of meaning through exhibition to promote self-directed learning with an overall score at a high-level (gif.latex?\bar{x} = 4.19, S.D. = 0.49).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thunyavadee Gumjudpai)ธ. ก., & (Tipparat Sittiwong)ท. ส. (2019). การศึกษาการสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเอง (THE STUDY OF CULTURAL CONSTRUCTION OF MEANING THROUGH MUSEUM EXHIBITION TO PROMOTE SELF-DIRECTED LEARNING). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 121-131. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/91764
Section
Research Articles

References

1. Branch, R. M. (2009). Instructional Design: The ADDIE Approach. New York: Routledge.
2. Gumjudpai, T. (2014). Cultural construction of meaning through exhibition at SGT. MAJ. Thawee’s Folk Museum in Phitsanulok. Journal of Communications Rangsit University, 16(2), 155-164. [in Thai]
3. Hophaisarn, S. (2001). Innovation and education technology application in the new millennium: Web based instruction. Sripatum Review of Science and Technology, 1(2), 93-104. [in Thai]
4. Isarawat, S. (1989). Self-Study. Journal of Non-formal Education, 5, 73-79. [in Thai]
5. James Bellanca, & Ron Brandt. (2011). 21st Century Skills: Rethinking how students learn (W. Wongkitrungruang, & A. Jittarirk, Trans.). Bangkok: Openworlds. [in Thai]
6. Knowles, S. M. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. New York: Follett.
7. Kojaranjit, W. (2002). A representational analysis of 'whiteness' in TV Ads (Master thesis). Bangkok: Thammasat University. [in Thai]
8. Mingsiritum, K. (2009). Self-directed Learning on web-based Learning. Journal of Education Khon Kaen University, 32(1), 7-13. [in Thai]
9. Runkasem, N. (2006). Communication with museum representation through museum media in Thailand (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
10. Simsin, J. (2015). Community innovation for lifelong learning (Doctoral dissertation). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
11. Sittiwong, T. (2014). The study of students' opinions on the knowledge management system to support online instruction for self-directed learning. Journal of Education Nareesuan University, 16(2), 155-164. [in Thai]
12. Suwansatit, S. (2007). Museums as lifelong learning resources. Institute of Culture and Arts Journal, Srinakharinwirot University, 8(2), 26-31. [in Thai]
13. Wattanawong, S. (2003). Self-directed learning of the students who continue studying in career education (Doctoral dissertation). Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]
14. Wongwanit, N. (2009). Power relations in Thai media: Case study Academy Fantasia season 4 fans (Master thesis). Bangkok: Thammasat University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)