การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE MODEL FOR THE COMMUNITY LEARNING CENTER UNDER DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTER)

Main Article Content

กัญญาภัค วงษ์ธัญกัญ (Ganyapaka Vongtanyagan)
วิทยา จันทร์ศิลา (Vithaya Jansila)
ปัญญา สังขวดี (Panya Sangkavadee)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความต้องการ และแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือการวิจัย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี จำนวน 3 แห่ง และ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ดำเนินการจากข้อมูลของขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน โดยนำเสนอรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอและแบบสอบถามให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ 195 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ศูนย์การเรียนชุมชน 2) คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน 3) ขอบข่ายภารกิจศูนย์การเรียนชุมชน และ 4) กระบวนการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน ทั้งนี้ การประเมินรูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอที่นำเสนอ มีความเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด


THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE MODEL FOR THE COMMUNITY LEARNING CENTER UNDER DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTER

This research, characterized as research and development, aimed to purpose a model for the community learning center under district non- formal and informal education center. The research consisted of 3 phases of procedures: Phase 1: analyzing and synthesizing the relevant documents and research findings of concept and the theories in administration including the study of 3 best practice institutions and interviewing of 6 experts in order to form a model, 2) drafting a tentative model, then validating the drafted model for its appropriateness through a focus group discussion of 9 experts, and 3) evaluating the usefulness of the model by 195 Non-formal and Informal education center directors through questionnaires. Data were analyzed, using means and standard deviations. The study revealed the following results; an administration model for the community learning center under district non-formal and informal education center consists of four components; 1) the principles and purposes of community learning center, 2) community learning center board, 3) the scope of tasks of a community learning center, and 4) the administrative processes of a community learning center. The evaluation of the model yielded the results at a highest level of usefulness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Ganyapaka Vongtanyagan)ก. ว., (Vithaya Jansila)ว. จ., & (Panya Sangkavadee)ป. ส. (2019). การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE MODEL FOR THE COMMUNITY LEARNING CENTER UNDER DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTER). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 47-59. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/92410
Section
Research Articles

References

1. Buntam, M. (2014). A Model of Participative Management by Committee Participation in the Basic Education Institutions of the Lower Southern Education Service Areas. EAU Heritage Journal, 4(1), 102 – 111. [in Thai]
2. Chanpha, W. (2012). Participative administration model of basic educational committee in
the office of the basic education commission. Academic Journal of the College of Sangham, 4(1), 84 – 103. [in Thai]
3. Hiranmanimas, W. (2012). Development of the future organization of Thai technicians' organizations in schools under the office of vocational education commission (Doctoral dissertation). Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]
4. Homsuwan, C., Meejang, S., Jansila, V., & Pupat, P. (2013). The Development of Participatory Management Model for Colleges in the Vocational Education Commission. Journal of Education Naresuan University, 15(Special), 34 – 42. [in Thai]
5. Jitradub, S. (2012). Evaluation of non-formal education and education at the office of non-formal education non-formal education and informal education, 2008. Bangkok: Rangsi Printing. [in Thai]
6. Kaewmamee, S., MuangKaow, S., Jansila, V., Mejang, S., & Panichparinchai, T. (2017). A model of participatory management through governing board for promoting the efficiency of the primary educational service area office. Journal of Education Naresuan University, 19(1), 117 – 183. [in Thai]
7. Kiatsuranon, S., Chiwapimai, W., Boonruangrutana, S., & Ueawong, S. (2011). The development of participatory model of private sector in education management of Sisaket Province. Retrieved July 8, 2016, from https://resjournal.kku.ac.th [in Thai]
8. King Prahadhipok’s Institute. (2009). Thai constitutional parliament of the Kingdom of Thailand B.E. 2007 (6th ed.). Bangkok: King Prahadhipok’s Institute. [in Thai]
9. Ministry of Education. (2008). The Non-Formal and Informal Education Promotion Act B.E. 2008 (2nd ed.). Bangkok: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. [in Thai]
10. Montriwatthana, N. (2010). Development of skill development center under the department of skill development (Doctoral dissertation). Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]
11. Nuchnueng, A., Kinawong, N., Mejang, S., & Jansila, V. (2008). Development of participative administration model for school development of basic school board member. Journal of Education Naresuan University, 10(Special), 1 – 16. [in Thai]
12. Office of the Basic Education Commission. (2010). National Education Act, B.E. 2542, Amendments (No. 2) B.E. 2545 and (No. 3) B.E. 2553. Bangkok: Prikwarn Graphic. [in Thai]
13. Office of the Education Council. (2013). Thai Education Situation in the World Stage 2013. Bangkok: Prikwan Graphic. [in Thai]
14. Phonyam, V., & Sathaphonwajana, S. (2014). Development of participation administration model of primary educational service area. EAU Heritage Journal, 4(1), 171 – 184. [in Thai]
15. Plianphan, R., Chanbanchong, C., Pakdeewong, P., & Konpuang, A. (2014). The administrative model of learning centers for stateless children on the border of Thailand-Myanmar. Journal of Education Naresuan University, 16(2), 104 – 118. [in Thai]
16. Srisa-ad, B. (2013). Preliminary research (9th ed.). Bangkok: Suweeriyasan. [in Thai]
17. Suwanpitak, S. (2013). Community Learning Center: A lifelong learning classroom near home. Bangkok: Office of Non-Formal and Informal Education. [in Thai]