รูปแบบการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (INTERNAL SUPERVISION MODELS AFFECTING TO TEACHER’S TEACHING COMPETENCIES UNDER PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1)

Main Article Content

พฤหัส คงเทศ (Pharuahad Kongted)
อนุชา กอนพ่วง (Anucha Kornpuang)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศภายในและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาสมการโครงสร้างรูปแบบการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้รับการนิเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) มีความตรงเชิงโครงสร้าง ค่า Chi-square แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และผลการวิเคราะห์ตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทดสอบค่า Chi-square แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ


INTERNAL SUPERVISION MODELS AFFECTING TO TEACHER’S TEACHING COMPETENCIES UNDER PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1


This research aimed to study the internal supervision model and the teacher’s teaching competencies and to develop the structural equation models for internal supervision affecting teacher’s teaching competencies. The samples were selected from the school directors, academic in charge teachers and under supervised teachers in the primary schools under the Office of Phitsanulok Primary Education Service Area 1. The tool used for collecting data was the 5 rating-scale questionnaires. Statistics used in data analysis included percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson's Product Correlation coefficient, Chi-square test of the construct validity and the confirmatory factor analysis of structural equation models, and the goodness of fit test between structural equation models and empirical data. The results of research study revealed that both internal supervision models and teacher’s teaching competencies were overall practiced at high levels in school. The coefficient correlation was statistically significant at .01 level. The confirmatory factor analysis (CFA) yielded the construct validity by Chi-square goodness of fit test with no significant differences, and the weight of each factor was statistically significant at .01 level. The internal supervision models affecting to teacher’s teaching competencies and the empirical data were fit by Chi-square test with no significant differences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Pharuahad Kongted)พ. ค., & (Anucha Kornpuang)อ. ก. (2019). รูปแบบการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (INTERNAL SUPERVISION MODELS AFFECTING TO TEACHER’S TEACHING COMPETENCIES UNDER PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 198-211. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/92725
Section
Research Articles

References

1. Ministry of Education. (2010). Core curriculum for basic education 2008. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
2. Na Nakron, N. (2014). A model for development of Primary Teacher’s Competencies under Office of Basic Education Commission, Andaman Coast Southern Provinces (Doctoral dissertation). Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Under the Royal Patronage. [in Thai]
3. Office of the Education Council. (2016). Teacher production and development status in Thailand. Bangkok: Prikwarn Graphic. [in Thai]
4. Panichpalinchai, T. (2014). Social sciences research methodology. Phitsanulok: Faculty of Education, Naresuan University. [in Thai]
5. Panthong, A., Karnpuang, A., Pakdeewong, P., & Chanbanchong, C. (2013). A model for the development of student oriented teachers in the School under Jurisdiction of Primary Education Service Area. Journal of Education Naresuan University, 15(Special), 193-205. [in Thai]
6. Paragoon, A. (2010). Personnel development in learning-oriented learning management Paksuk Prachanukul School Wang Sam Mo District Udon Thani Province (Independent study). Mahasarakham University. [in Thai]
7. Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. (2015). Annual action plan fiscal year 2016. Phitsanulok: Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. [in Thai]
8. Srisa-ard, B. (2002). Research on educational administration. Bangkok: Suweeriyasan. [in Thai]
9. Taweerat, P. (2000). Research methods in behavioral sciences and social sciences. Bangkok: The Bureau of Educational Testing and Psychology Srinakharinwirote University. [in Thai]
10. Udom, P. (2013). An analysis of causal factors and impacts on the competency development of teacher in southern region with respect to professional standards criteria involving the process of learning management development (Project report). Songkhla: Thaksin University. [in Thai]
11. Warinin, N. (2014). The model of teacher’s competency development in learning management for schools under Kamphaengphet Primary Education Service Area office 2 (Doctoral dissertation). Nakhonsawan: Nakhonsawan Rajabhat University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)