รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

สมบัติ นพรัก
จิติมา วรรณศรี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากผู้บริหาร จำนวน 100 คน เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ลักษณะการพัฒนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล และจำนวนครั้งในการพัฒนา (2) เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรม แบบฝึกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ (3) กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่การทดสอบก่อนทดลอง การดำเนินการพัฒนา และการทดสอบหลังการพัฒนา และหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, ผู้บริหาร

 

Abstract

The objective of this research was to develop a model of creative thinkingdevelopment of basic educational institution principals. The research had 4 steps : (1)studying basic information from 100 school principals for formulating a model of creativethinking development of the principals, (2) formulating and verifying a model of creativethinking development of the principals, (3) experimenting a model of creative thinkingdevelopment participated by 30 school principals, (4) evaluating a model of creative thinkingdevelopment of the principals.

The result revealed that the model of creative thinking development of basiceducational institution principals had 3 components; (1) the approach of creative thinkingdevelopment had 2 subcomponents: characteristics of group and individual development andfrequency of development (2) the instruments of creative thinking development had 3subcomponents: the activity handbook, exercise for develop creative thinking and creativethinking test (3) the process of creative thinking development had 3 subcomponents: pretest,the development process, and posttest. The experimentation participated by 30 schoolprincipals indicated that the participants had higher creative thinking scores on the posttestthan on the pretest at .01 level of significance.

Key words : creative thinking development, principal

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นพรัก ส., & วรรณศรี จ. (2013). รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 1–18. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9293
Section
Research Articles