Published: 2013-06-13

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน : การวิเคราะห์อภิมาน

รัตนะ บัวสนธ์, เอื้อมพร หลินเจริญ, นันทิมา นาคาพงศ์, ประภัสสร วงษ์ดี, ยุพิน โกณฑา

19-32

รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร, วิทยา จันทร์ศิลา, เถลิงศก โสมทิพย์, สำราญ มีแจ้ง

77-96

การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อิสระ ชอนบุรี, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, สายฝน วิบูลรังสรรค์

97-112

รูปแบบการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยเครือข่ายการจัดการความรู้

เพียงออ ฟุ้งเฟื่อง, อมรรัตน์ วัฒนาธร, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

113-132