รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัย ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

ชำนาญ ปาณาวงษ์
อรุณี อ่อนสวัสดิ์
รัตนะ บัวสนธ์
สำราญ มีแจ้ง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1) เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามปัจจัย และตัวแปรต่าง ๆ จำนวน 4 ปัจจัย 16 ตัวแปร จากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 2) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 3) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 542 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร และนโยบายการส่งเสริมการทำวิจัย 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยทุนวิจัย ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย แหล่งเอกสารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และบรรยากาศการวิจัย 3) ปัจจัยส่วนบุคคลภายนอก ประกอบด้วย อายุ เพศ คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ประสบการณ์การอบรมภาระงาน และทักษะเชิงวิจัย และ 4) ปัจจัยส่วนบุคคลภายใน ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำวิจัย และเจตคติต่อการทำงานวิจัย

2. การตรวจความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 2) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 3) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) กลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิต และในภาพรวม พบว่าปัจจัยในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนในการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ได้ร้อยละ 5.83, 6.22, 65.55, 23.35 และ 45.00 ตามลำดับ

3. เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษามากที่สุด คือ ปัจจัยส่วนบุคคลภายนอก รองลงมาคือปัจจัยส่วนบุคคลภายใน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านองค์กรตามลำดับ

คำสำคัญ : ผลิตภาพการวิจัย, รูปแบบความสัมพันธ์, สถาบันอุดมศึกษา

 

Abstract

The general purpose of this research was to develop the causal relationship model of the factors effecting research productivity in higher education institutions. There were 3 specific purpose of study : 1) To construct a causal relationship model of the factors effecting  research productivity in higher education institutions 2) To verify the conformity between a causal relationship model of the factors effecting  research productivity in higher education institutions 4 group and overall ; (1) The production of graduates and research (2) The production of graduates and focus on social development (3) The production of graduates and focus on developing arts and cultures (4) The focus of graduates produced ; and empirical data ; there have 4 factors (16 variable). 542 teacher. Base statistics, correlation and structural equation modeling, analysis by using LISREL program. The finding of this study were as fallows :

1. The factors effecting research productivity in higher education institutions have a factors ; 1) Organization 2) Environment 3) External person and 4) Internal person

2. The conformity between the development hypothetical causal model and empirical data revealed that the causal relationship model of the factors effecting research productivity in higher education institutions as well as the overall. All the factors in the model could be explain the variation of the research productivity in higher education institutions in the value of about 5.83%, 6.22%, 65.55%, 23.35% and 45.00% respectively.

3. In the overall point of view, the most influencing factor through the research productivity in higher education institutions is the external person factor. The internal person, environment and organization were the lower effect.

Key word : Research productivity, Causal relationship model, Higher education institutions

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปาณาวงษ์ ช., อ่อนสวัสดิ์ อ., บัวสนธ์ ร., & มีแจ้ง ส. (2013). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัย ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 33–52. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9295
Section
Research Articles