การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

อิสระ ชอนบุรี
เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
สายฝน วิบูลรังสรรค์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีลำดับขั้นตอนคือ 1) การศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิทาน การทำหนังสือนิทานเล่มเล็ก เพื่อสร้างชุดกิจกรรมนิทาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมนิทาน 3) ทดลองชุดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพะทาย จำนวน 3 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย จำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนบ้านนาข่าท่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 18 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ของแบบวัดความมีวินัยในตนเอง และค่าความเที่ยงของแบบวัดความซื่อสัตย์สุจริต 2) หาคุณภาพของแบบวัดทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 3) ประเมินหนังสือนิทานเล่มเล็ก โดยประยุกต์ใช้แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ วิราพร พงศ์อาจารย์ (2542, หน้า 156) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมนิทาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 83.24/85.32 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจำนวน 4 ชุด มีค่าเท่ากับ 83.78/84.70, 82.79/84.70 , 84.06/86.80และ 82.32/85.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการประเมินหนังสือนิทานเล่มเล็กของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ด้านความมีวินัยในตนเอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมนิทาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

 

Abstract

This research aims to develop the story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV students by means of the following criteria.

1. To construct and to identify the efficiency criterion of story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV.

2. To experiment using the story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV.

3. To evaluate satisfaction of students post-experiment the story activities package enhancing morality and ethics.

The research is conducted into 3 steps as follows; Step 1 : The construction and the identification of the efficiency criterion of the story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV are ; 1) The study and the synthesis of basic information that construct the story activities package enhancing morality and ethics. 2) The design of learning plans of the story activities package. 3) The try out on the efficiency criterion of the story activities package with Prathomsuksa IV of Phathay School 3 persons and Thanamkaewsuankluay School 9 persons to identify the efficiency criterion of 80/80. Step 2 : The experimention using the story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV. The sampling group was students of Prathomsuksa IV (18 students), 1st Academic Year 2008, Ban Nakhatha School which is under the authority of Nakhonphanom Educational Region 2 by Purposive Sampling. The analytical processes were conducted to figure out the following points; 1) The Reliability by Cronbach of self-discipline test and honesty test. 2) The identification of the quality of listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill. 3) The evaluation of the story by applying the evaluational form of creation writing of Wiraphon Phongarjan (1999, p. 156) Step 3: The evaluation satisfaction of students post-experiment the story activities package enhancing morality and ethics. The results were illustrated as follows;

1. The story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV students met efficiency criterion of 83.24/85.32, the efficiency criterion of four package 83.78/84.70, 82.79/84.70, 84.06/86.80 and 82.32/85.08 which higher than the expected criterion post-experiment and the evaluation of the story of students were at a best quality level.

2. The experimenton using the story activities package enhancing morality and ethics of Prathomsuksa IV post-experiment significantly higher self-discipline, honesty and Thai learning achievement than the pre-experiment at the statistical level of .01

3. The evaluation satisfaction of students post-experiment using the story activities package enhancing morality and ethics were at the highest level.

Article Details

How to Cite
ชอนบุรี อ., พานิชย์ผลินไชย เ., & วิบูลรังสรรค์ ส. (2013). การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. Journal of Education and Innovation, 12(3), 97–112. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9300
Section
Research Articles