การคิดอย่างเป็นระบบตามแนวทฤษฎีทางจิตวิทยา

Main Article Content

อารี ตัณฑ์เจริญรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

การคิดแบบเป็นระบบ คือ การมองสภาพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รอบคอบ ซึ่งคนจะคิดแบบเป็นระบบได้นั้นต้องเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดวิเคราะห์ รู้ผิด รู้ถูก เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นให้มากพอ ก่อนจะตัดสินใจนำไปใช้ในการแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาของบุคคลคนนั้น จะเป็นแบบเกิดการหยั่งเห็นก่อนลงมือกระทำเสมอ

 

Abstract

Systematic thinking means viewing things broadly and cautiously. The one who possesses systematic thinking needs to be observant, analytical and righteous. Before making any decision, he will collect sufficient data and then is able to perceive the result before the action.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตัณฑ์เจริญรัตน์ อ. (2013). การคิดอย่างเป็นระบบตามแนวทฤษฎีทางจิตวิทยา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 161–166. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9307
Section
Academic Articles