วัยรุ่นกับยาเสพติด

Main Article Content

สมชาย ธัญธนกุล

Abstract

บทคัดย่อ

ปัญหายาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทั้งด้านป้องกัน ปราบปราม และรักษา วัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีโอกาสติดยาเสพติดได้มาก อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความเครียดได้ง่าย สาเหตุสำคัญที่วัยรุ่นมีโอกาสติดยาเสพติด เช่น อยากทดลอง ตามใจเพื่อน ถูกหลอกลวง ผิดหวังในเรื่องต่าง ๆ ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เป็นต้น ทางป้องกันและแก้ไขที่สำคัญก็คือตัววัยรุ่นเองจะต้องรู้จักป้องกันตนเอง โดยไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด ถัดมาก็คือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่จะต้องให้ความรักความอบอุ่นและความเข้าใจในวัยรุ่นอย่างถูกวิธี จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นไปติดยาเสพติดได้

 

Abstract

Drug addiction is the problem which must be concerned by the national government and all sectors in the society. It must be collaboratively prevented, suppressed, and cured. Adolescence is the transitional stage of life when the youth is at a high risk to become drug addicted. His physical and psychological changes bring him a lot of stresses. The important causes of drug addiction are such as the adolescence’ s eagerness to challenge, desire to please friends, being falsified by others, despairs, desire for family care, and so on. The best way to solve the problem of drug addiction is to urge the adolescence to protect himself from drugs – not to try them. The next important way deals with his family members, especially his parents, who must properly and warmly show him their loves and cares. These actions will become the shields that help protect adolescence from drug addiction

Article Details

How to Cite
ธัญธนกุล ส. (2013). วัยรุ่นกับยาเสพติด. Journal of Education and Innovation, 12(3), 167–174. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9308
Section
Academic Articles