มิติใหม่แห่งการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

Main Article Content

สิรินภา กิจเกื้อกูล

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาทั้งช่วงก่อนและหลังปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ มองข้ามการส่งเสริมให้ ครู มีความสามารถที่จะบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์กับความรู้ทางการสอน และการพัฒนานั้นมิได้เกิดจากความต้องการของครูอย่างแท้จริง จึงไม่สามารถช่วยให้ ครูประถมศึกษา จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ฉะนั้น อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาครู เพื่อช่วยให้การพัฒนาครูประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 

Abstract

Professional development (PD) for in-service teachers of science in primary level, before and after the education reforms in Thailand, mostly has focused on quantity (number) of teachers rather than quality of teaching. The PD also was unaware of facilitating the teachers to integrate scientific knowledge in pedagogical knowledge and to need self development. The PD would not be able to help the teachers to advance their students’ learning. So time for change of PD process is came to achieve science education goals of society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กิจเกื้อกูล ส. (2013). มิติใหม่แห่งการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 175–188. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9309
Section
Academic Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>