เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน

Main Article Content

ประหยัด จิระวรพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีความจริงเสมือนเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมและสนใจกันมากในปัจจุบัน บทความนี้ได้จากการทบทวนเอกสารและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่นำเสนอเกี่ยวกับ AR (Augmented Reality) หรือเทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน ซึ่งจะเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ลักษณะเทคโนโลยี การนำไปใช้และอนาคตของ AR

คำสำคัญ : เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน, นวัตกรรม

 

Abstract

AR : Augmented Reality as innovation was now popularity and more interest. This article reviewed the documents and new experience of technology, wikipedia.org and other websites that proposed about AR (Augmented Reality) or technology-combined real world and virtual world. Information technology in this article were presented about concept definition technology application and the future of AR.

Key word : AR : Augmented reality, innovation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิระวรพงศ์ ป. (2013). เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 189–194. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310
Section
Academic Articles