ระบบการเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย

Main Article Content

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไช

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พานิชย์ผลินไช เ. (2013). ระบบการเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 209–212. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9312
Section
บทพินิจหนังสือ (Book Review)