การนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เมืองเพชส์ ประเทศฮังการี

Main Article Content

อมรรัตน์ วัฒนาธร
วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วัฒนาธร อ., & ธำรงโสตถิสกุล ว. (2013). การนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เมืองเพชส์ ประเทศฮังการี. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 12(3), 213–218. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9313
Section
รายงานพิเศษ (Special Report)