การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

Main Article Content

อารีรักษ์ มีแจ้ง

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำ (Master Teachers) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะของการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ 2) ระดับของการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในแต่ละโมดูลไปใช้ และ 3) ความคิดเห็นที่มีต่อการฝึกอบรมในภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูในเขตจังหวัดภาคเหนือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด 3 รุ่น จำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ แบบประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลาย เปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ครูที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำวิชาภาษา อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ตามลักษณะเป้าหมาย ครูที่เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมในเกือบทุกโมดูลไปประยุกต์ใช้ในระดับมาก ยกเว้นโมดูล 8 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ครูมีการนำความรู้ไปใช้ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบปัญหา และอุปสรรคในการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมครั้งต่อไป

 

Abstract

This survey research aimed to follow up the training impact of upper secondary schoolEnglish master teachers in the Upgrading of Teacher Qualification through the Whole System Project(UTQ) under “The Strength of Thailand” scheme, in the following areas; 1) the application ofknowledge obtained from the training program, 2) the level of knowledge application in each module,and 3) teachers’ opinions on the overall training program. The participants in the study were 163upper secondary school English master teachers in the northern provinces participating in thetraining. The research instrument was a questionnaire consisted of multiple- choice questions, Likerttypescale questions, and open-ended questions. The accumulated data were analyzed by usingpercentage, mean, standard deviation, and content analysis. The findings revealed that the teachershad multiple ways of applying the knowledge gained from the training. They reported maximum useof knowledge from every training module except Module 8: Developing additional courses for uppersecondary school education level which was rated at a moderate level. Problems and obstacles inapplying the knowledge were also presented together with some recommendations on futuretraining.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มีแจ้ง อ. (2013). การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 14(2), 73–84. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9383
Section
Research Articles