Published: 2013-06-14

การศึกษาการบริหารจัดการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จิตติ ชนะฤทธิชัย, สุรสีห์ ฉิ่งถิน, พราม อินพรม, ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์

1-12

การพัฒนารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

พรรณี ไพศาลทักษิน, สมคิด พรมจุ้ย, สมถวิล วิจิตรวรรณา, กรกนก ลัธธนันท์

47-58

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, สมบัติ นพรัก, สำราญ มีแจ้ง, วิทยา จันทร์ศิลา

59-72

THE FIFTH DISCIPLINE The Art & Practice of the Learning Organization

เถลิงศก โสมทิพย์

129-133