อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร The Influence of Work Potentiality, Social Support, Self Care Behaviors and Self Esteem on..

Main Article Content

สมพร ปานยินดี

Abstract

The purposes of this research were 1) to examine the congruence of structural equation model of readiness to work of retired elderly with empirical data, and 2) to study the direct effect, indirect effect and total effect antecedents on readiness to work of retired elderly. The data were collected from five hundred elders by questionnaire. The data was analyzed in term of structural equation modeling. The results showed as following: the structural equation modeling of readiness to work of retired elderly was congruent with the empirical data (x2 = 646.978, df = 266, p = 0.000, x2/df = 2.432, GFI = 0.903, TLI = 0.925, CFI = 0.933, RMSEA = 0.054, Critical N = 236); work potentiality, social support, self care behaviors and self esteem accounted for the variance of readiness to work of retired elderly by 71 percent. Self care behaviors, self esteem and work potentiality had direct effect on readiness to work of retired elderly respectively. In addition, social support, self care behaviors and work potentiality had indirect effect on readiness to work of retired elderly respectively. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กฤช บัวเลิศ. (2555). การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและศักยภาพในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. บทบาทกระทรวงแรงงานสำหรับการทำงานในสังคมผู้สูงอายุ. (2560). สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2560. จาก https://www.th.emb-japan.go. jp/jp/jis /2016/1617mol-th.pdf.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชมพูนุท พรหมภักดิ์. (2556). การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย (Aging Society in Thailand). บทความวิชาการ, 3(16),
1-18.

ณัฐกานต์ สำเนียงเสนาะ. (2556). ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธาราทิพย์ พ่วงเชียง. (2550). ความต้องการทำงานของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2550. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต,
สาขาประชากรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตยา ทวีชีพ และ พิทักษ์ จันทร์เจริญ. (2560). บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 25(49) กันยายน – ธันวาคม, 167-187.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). สถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว. (2557). พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. (2560). ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกับการเป็นสังคมสูงสัยไปด้วยกันได้อย่างไร.
สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560. จาก https://www.sds.tpso10.org/ ?name =knowledge&file=readknowledge&id=36

Abraham, J. D., & Hansson, R. O. (1995). Successful aging at work: An applied study of selection, optimization, and compensation through impression management. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences
and Social Sciences, 50(2), 94-103.

Armstrong-Stassen, M., & Staats, S. (2012). Gender differences in how retirees perceive factors influencing unretirement. The International Journal of Aging and Human Development, 75(1), 45-69.

Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective
optimization with compensation. Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences, 1(1), 1-34.

Cai, Z., Guan, Y., Li, H., Shi, W., Guo, K., Liu, Y., & Hua, H. (2015). Self-esteem and proactive personality as predictors
of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes. Journal of Vocational Behavior, 86, 86-94.

Carr, N. A., Sages, R. A., Fernatt, F. R., Nabeshima, G. G., & Grable, J. E. (2015). Health information search and retirement planning. Journal of Financial Counseling and Planning, 26(1), 3-16.

Charness, N., Czaja, S. J., & Sharit, J. (2007). Age and technology for work. Aging and work in the 21st century, 225-249.

Cheung, F., & Wu, A. M. (2013). Older workers' successful aging and intention to stay. Journal of Managerial Psychology, 28(6), 645-660.

Do, Y. K., Wu, T., & Chan, A. (2014). Intention to Re-enter the Labour Force among Older Male Singaporeans: Does Health Status Matter?. Journal of Population Ageing, 7(4), 283-299.

Fasbender, U., Deller, J., Wang, M., & Wiernik, B. M. (2014). Deciding whether to work after retirement: The role of the
psychological experience of aging. Journal of Vocational Behavior, 84(3), 215-224.

Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002). Life management strategies of selection, optimization, and compensation:
Measurement by self-report and construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 642-662.

Greller, M. M., & Richtermeyer, S. B. (2006). Changes in social support for professional development and retirement preparation as a function of age. Human Relations, 59(9), 1213-1234.

Grewal, R., Cote, J. A., & Baumgartner, H. (2004). Multicollinearity and measurement error in structural equation
models: Implications for theory testing. Marketing Science, 23(4), 519-529.

Griffin, B., & Hesketh, B. (2008). Post‐retirement work: The individual determinants of paid and volunteer work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(1), 101-121.

Hair, J. F. et al. (2010). Multivariate data analysis. (7thed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Hashim, J. & Wok, S. (2014). Competence, performance and trainability of older workers of higher educational
institutions in Malaysia. Employee Relations, 36(1), 82-106.

Havighurst, R. J. (1968). Personality and patterns of aging. The Gerontologist, 8(1 Part 2), 20-23.

Huysse-Gaytandjieva, A., Groot, W., Pavlova, M., & Joling, C. (2015). Low self-esteem predicts future unemployment. Journal of Applied Economics, 18(2), 325-346.

Irwan, A. M., Kato, M., Kitaoka, K., Kido, T., Taniguchi, Y., & Shogenji, M. (2016). Self-care practices and health-seeking behavior among older persons in a developing country: Theories-based research. International Journal of
Nursing Sciences, 3(1), 11-23.

Johnson-Conley, C.D. (2009). Using community-based participatory research in the development of a consumer-
driven cultural competency tool. Ph.D. Thesis, University of Washington, USA.

Kim, H. (2002). Older workers and their selection of partial and full retirement: Evidence from Health and Retirement
Study. Ph.D. Dissertation. Purdue University.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3rded.). NY: The Guilford Press.

Krause, N. (2016). Providing emotional support to others, self-esteem, and self-rated health. Archives of gerontology
and geriatrics, 65, 183-191.

Lyubomirsky, S., Tkach, C., & Di Matteo, M. R. (2006). What are the differences between happiness and self-esteem.
Social Indicators Research, 78(3), 363-404.

M. Karatepe, O., & Demir, E. (2014). Linking core self-evaluations and work engagement to work-family facilitation: a study in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(2), 307-323.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370.

Mikkonen, J., & Raphael, D. (2010). Social determinants of health: The Canadian facts. York University, School of
Health Policy and Management, Accessed February 1, 2017. Retrieved from https://www.thecanadianfacts.org/

Ng, E. S., & Law, A. (2014). Keeping up! Older workers’ adaptation in the workplace after age 55. Canadian Journal on Aging/La revue canadienne du vieillissement, 33(1), 1-14.

Osterlind, S. J. (2002). Constructing Test Items: Multiple-Choice, Constructed-Response, Performance, and Other Formats. (2nded.). NY: Kluwer Academic Publishers.

Robson, S. M., Hansson, R. O., Abalos, A., & Booth, M. (2006). Successful aging: Criteria for aging well in the
workplace. Journal of Career Development, 33(2), 156-177.

Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and commitment therapy. Measures
package, 61, 52.

Santos, L. M., Amorim, L. D. A., Santos, D. N., & Barreto, M. L. (2015). Measuring the level of social support using latent class analysis. Social science research, 50, 139-146.

Schlosser, F., Zinni, D., & Armstrong-Stassen, M. (2012). Intention to unretire: HR and the boomerang effect. Career
Development International, 17(2), 149-167.

Tacchino, K. B., & Tacchino, P. S. (2013). 25 Factors Influencing the Choice of a Client's Optimal Retirement Age.
Benefits Quarterly, 29(1), 39.

Van Dalen, H. P., Henkens, K., Henderikse, W., & Schippers, J. (2010). Do European employers support later
retirement?. International journal of manpower, 31(3), 360-373.

van Woerden, H. C., Poortinga, W., Bronstering, K., Garrib, A., & Hegazi, A. (2011). The relationship of different sources of social support and civic participation with self-rated health. Journal of Public Mental Health, 10(3),126-139.

Zacher, H., & Frese, M. (2011). Maintaining a focus on opportunities at work: The interplay between age, job complexity, and the use of selection, optimization, and compensation strategies. Journal of Organizational
Behavior, 32(2), 291-318.

Znidarsic, J. (2012). Continuous Education Of Older Employees: Cost Or Benefit?. The International Business &
Economics Research Journal (Online), 11(8), 911-920.