Published: 2018-08-03

การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท Kamma Rectification in Theravada Buddhist Philosophy

กรฤทธ์ ปัญจสุนทร, สกุล อ้นมา, บุญเลิศ ยองเพ็ชร

342-361