กราวใน กราวนอก: ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี Krao Nai, Krao Nok; The History and Musical Characteristics

Main Article Content

สันติ อุดมศรี

Abstract

This research, using the qualitative research methods aims to study the history and development of Krao Nai, and Krao Nok and to analyze the music to show the characteristics in the musical elements with the explanations of music arrangement for being used in different occasions.  The study reveals that the Krao Nai and Krao Nok songs have been developed since the era of Ayutthaya, and the songs have been used to accompany the Nangyai, Khon, and Lakorn performances. In the Rattanakosin era, after the Pipat-sepa (Thai Ochestra) was set up in Rattanakosin era, after the Pipat-sepa (Thai Ochestra) was set up in the King Rama III’s reign, the songs were used for listening instead of being used for only accompanying the performance. The songs were played by solo piece of different instruments. Later, the song were developed as roots of the overture songs composition such as Homrong Krao Nok (Luang Pradit Pairoh), and Homrom Krao Nai (Kru Pinij Chaisuwan).  The different characteristic of the Krao Nai and Krao Nok is the structure of Mai Klong (drum rhythmic pattern). And the mutual characteristic of the songs is the freely melody arrangement called “Yon” which once shows the relationship of Krao song and Tayoy song. The Krao Nok song was arranged to the pieces of Kru Montri Tramote’s Rabam songs such as Krao Asa and Krao Veerachai. For the song expression reason, the Krao songs have encouraged active sensibility. Krao Keela (the sport anthem) was adapted from Krao Nok by Praya Tammasakmontri. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

ไชยยะ ทางมีศรี. (2554, 4 สิงหาคม). สัมภาษณ์.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (2557). สารานุกรมเพลงไทย. นครปฐม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.

นิกร จันทศร. (2540). การศึกษาเพลงเดี่ยวกราวในทางฆ้องวงใหญ่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พูนพิศ อมาตยกุล. (2552). เพลงดนตรีและนาฏศิลป์จากสาส์นสมเด็จ. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

พิชิต ชัยเสรี. (2554, 11 สิงหาคม). สัมภาษณ์.

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช. (2556). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

มนตรี ตราโมท. (2538). ดุริยสาส์น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).

ศุภณัฐ นุตมากุล. (2553). การศึกษาวิเคราะห์เพลงเดี่ยวกราวใน สามชั้น ทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เครื่องมือ
ฆ้องวงใหญ่: กรณีศึกษาครูนิกร จันทศร. คณะคุรุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทัย ปานประยูร. (2554, 4 สิงหาคม). สัมภาษณ์.