New Media Usage for Recreation on Football with the Perception of Social Relation of the Elderly Football Fans of Chonburi F.C. Club

Main Article Content

สราลี พุ่มกุมาร
พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
ฐิตินัน บ. คอมมอน

Abstract

This study aimed to 1. study the behaviors of the usage of new media of the elderly football fans of Chonburi F.C. Club, 2. Compare the spending time of new media with the perception of social relationship of the elderly football fans, 3. study the perception of the value of new media of the elderly football fans, and 4. study the role of new media on building social relationship of the elderly football fans. The research methodology comprised 2 methods: 1. the quantitative research by using the survey method from 400 samples and 2. the qualitative research by using the in-depth interview from 12 elderly football fans. 


The results were as follows: 1. the participants used Facebook for searching information, discussed some issues, and viewed Chonburi F.C. Club’ football match via the application on smart phone during 18.01 p.m.-24.00 a.m. at the highest level.  2. The difference of spending time on the new media had affected the perception of social relationship at a statistical significance level of 0.05. 3.The elderly football fans perceived the value of new media on 2 issues: usefulness and mental issue. The usefulness comprised speediness, distances, comfort, and building social relationship and the mental issue comprised making life happy, solving loneliness, and reducing stress. 4.The new media had the important role on building social relationship among the groups of football fans and the groups of football fans with the football club.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กันตพล บันทัดทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์, คณะนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

กาญจนา แก้วเทพ, และนิคม ชัยชุมพล. (2555). คู่มือสื่อใหม่ศึกษา. กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว. (2553). โซเชียลมีเดีย. วันที่ค้นข้อมูล 5 กันยายน 2560, จาก https://www.slideshare.net/krunapon/socialmedia-5661152

กิรณา สมวาทสรรค์. (2559). พฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

กุศล สุนทรธาดา. (2556, สิงหาคม-กันยายน). สูงวัยกับไฮเทค. ประชากรและการพัฒนา, 33(6), 6-7.

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. (2558). กรณีศึกษาการใช้สื่อใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว ณ ประเทศนิวซีแลนด์. Veridian E-Journal, Slipakorn University, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ, 8(3), 96-117. วันที่ค้นข้อมูล 11 ตุลาคม 2560, จากhttps://www.researchgate.net/profile/Nattanun_Siricharoen2/ publication/309779606

ณัฐสุพงศ์ สุขโสต. (2548). บทบาทของการสื่อสารกับกระบวนการสร้างและสืบทอดวัฒนธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นันทิยา หุตานุวัตร. (2546). การพัฒนาองค์กรชุมชน. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

นิศา ชูโต. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: พริ้นต์โพร.

บรรลุ ศิริพานิช. (2542). คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

บุษยมาส สินธุประมา. (2539). สังคมวิทยาความสูงอายุ. เชียงใหม่: สมพรการพิมพ์.

ประนอม โอทกานนท์. (2554). ชีวิตที่สุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย หลักการ งานวิจัยและบทเรียนจากประสบการณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.

ปัญญา เสริมชีพ. (2561, 22 กรกฎาคม). ประธานเชียร์กลุ่มแฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี. สัมภาษณ์.

วิชาญ เสริมชีพ. (2561, 22 กรกฎาคม). แฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี. สัมภาษณ์.

สมบัติ เขียววัน. (2561, 22 กรกฎาคม). แฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี. สัมภาษณ์.

สราลี พุ่มกุมาร. (2559). แฟน: สื่อกับการสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์แฟนบอลผู้สูงอายุของสโมสรฟุตบอลชลบุรี. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 12(5) วาระพิเศษ, 1-11.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560. วันที่ค้นข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านICT/เทคโนโลยีในครัวเรือน/2560/สรุปผลที่สำคัญ-%/20ICTครัวเรือน.pdf

สุภางค์ จันทวานิช. (2553). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

อภินพ รุ่งหิรัญรัตน์. (2561, 8 สิงหาคม). แฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี. สัมภาษณ์.

Brand Buffet. (2559). เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคอินเตอร์เน็ตหน้าใหม่ “อินเตอร์เน็ตคือชีวิต ตามติดทุกกระแส”. วันที่ค้นข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www. brandbuffet.in.th/2016/04/new-internet-users-research-minteraction/

Positioning. (2552). Localism จุดระเบิด “ชลบุรี เอฟซี”. วันที่ค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2560, จาก https://positioningmag.com/12078

Jenkin, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press.

Pruchno, R. A., Wilson-Genderson, M., Rose, M., & Cartwright, F. (2010). Successful aging: Early influences and contemporary characteristics. The Gerontologist, 50(6), 821-833. Retrieved December 10, 2017, from https://doi.org/10.1093/geront/gnq041

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.

Williamson, A. (2013). Social media guidelines for parliaments. Geneva: Inter-Parliamentary Union. Retrieved September 5, 2017, from https://archive.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf