การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: ความเชื่อ ด้านวัฒนธรรมแบบพอเพียง ของนักท่องเที่ยวไทย 3 ช่วงอาย

Main Article Content

เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์

Abstract

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ความเชื่อด้านวัฒนธรรมแบบพอเพียงของนักท่องเที่ยวไทย 3 ช่วงอายุ 1) วัยรุ่น 2) วัยทำงาน และ 3) วัยเกษียณ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบ 1) เรียบง่ายและสมดุล 9 ตัวบ่งชี้ 2) ศีลสามัญ 14 ตัวบ่งชี้ 3) จิตสำนึกสาธารณะ 6 ตัวบ่งชี้ 4) สุนทรียภาพของชีวิต 9  ตัวบ่งชี้ 5) อิสระ 9 ตัวบ่งชี้ 6) ภาคภูมิ 15 ตัวบ่งชี้ จำแนกตาม 3 กลุ่มอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้ สุนทรียภาพของชีวิตอิสระ และศีลสามัญมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับวัยทำงาน และวัยทำงานกับวัยเกษียณ ภาคภูมิ มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับวัยทำงาน ส่วนจิตสำนึกสาธารณะ มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของทุกกลุ่มแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles