การขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ Social Movement via New Media in the Age of Globalization

Main Article Content

พรรณพิลาศ กุลดิลก

Abstract

การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมในมิติต่าง ๆ มากมาย อาทิ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบดังกล่าวไม่ได้มีเพียงผลกระทบในทางบวกเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทางลบที่ตามมา จนก่อให้เกิดการต่อต้านโลกาภิวัตน์เกิดขึ้น ซึ่งคุณลักษณะของการต่อต้านที่เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากอดีต โดยมีคุณลักษณะเด่น คือ การเกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วโลกและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาเนื่องจากคุณลักษณะของสื่อใหม่ที่สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง รวดเร็วประกอบกับคุณลักษณะบางประการของโลกาภิวัตน์เอง ทั้งนี้ข้อดีที่เด่นชัดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้โดยง่าย การขจัดความยุ่งยากและขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากร แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายของประชาชนอาจทำให้เกิดการขาดความรู้สึกร่วมถึงปัญหานั้น ๆ อย่างแท้จริง ขาดการอภิปรายอย่างเห็นหน้าค่าตา รวมถึงยากที่จะรักษาความสัมพันธ์เพื่อทำการเจรจาต่อรองในขั้นตอนต่อไป นอกจากนั้น การรวมตัวที่ง่าย ยังอาจทำให้บุคคลที่สามขาดความเชื่อถือในการรวมพลังดังกล่าวซึ่งนับเป็นข้อจำกัดสำคัญของการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่นี้


Occurrence of globalization impacts both individual and society in many dimensions such as economics, politics, society, and culture. Certainly not just only positive impacts have been generated, but there are the negative ones leading some globalization opposition. Contrary to the social movement in traditional opposition attributes, the recent prominent oppositionattributes, which are worldwide attending all over the world and more rapid spreading than the former time, and some globalization attributes themselves, have evident advantages. From these, easily motivating people's participation, getting rid of complexity, and discarding the waste of resources are distinctly exhibited. However, easy participation contributes to some movement limitations like missing actual feeling in the problems, lacking human interaction discussions, loosing interrelationship for further negotiations, and having no reliabilities among group's members because of simple assemble in a short period of time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles