Published: 2017-09-15

A Re-Criticism of The Lottery

Somboon Pojprasat

189-213

รูปแบบของนาฏกรรมในวงดนตรีลูกทุ่งในสถานศึกษา The Pattern of Dramatic Work For Country Bands in Educational Institutions

วราพร แก้วใส, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ, อุรารมย์ จันทมาลา

291-311