การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ Care-giving for Elder Parents of Thai Buddhist Families according to the Six Directions in Buddhism

Main Article Content

สมบูรณ์ วัฒนะ

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมการดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนเรื่องทิศหก ในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาคือ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่มีอายุ 18-59 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือกเขตพื้นที่ศึกษา 5 เขต เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้นับถือพระพุทธศาสนาจำนวน 632 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า การดูแลบิดามารดาตามแนวคำสอนเรื่องทิศหก (มารดาบิดาเปรียบดังทิศเบื้องหน้า)ในพระพุทธศาสนายังได้รับความนิยมสูง เพราะจากการสำรวจ ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 632 ตัวอย่าง ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 98.9 ที่ยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตนในการดูแลบิดามารดาสูงอายุสอดคล้องกับคำสอนเรื่องทิศหก เฉพาะทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา

This research aims to study on Care-giving for elder parents (parents as the east or front direction) of Thai Buddhist families according to the six directions in Buddhism. It is a quantitative research targeting to the Buddhist population whose age of 18-59 years old who has been living in the 5 districts of Bangkok Metropolitan, Thailand. A purposive sampling technique was used to identify and gather data from 632 samples with the application of a descriptive statistics for data analysis. Then, the findings revealed that care-giving for elder parents (parents as the east or front direction) of Thai Buddhist families according to the six directions in Buddhism has been on high stage, since 98.9 percentage in total of the samples agreed to follow the principle of Care-giving for elder parents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles