แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Guidelines to Promote the Observance of Five Precepts among the Students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University

Main Article Content

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
ธันวดี ดอนวิเศษ

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการรักษาศีล 5 และหาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสอบถามพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี การศึกษา 2558 ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 330 คน จากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ใช้วิธีการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับไม่เคยผิด (x̄=4.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 1 อยู่ในระดับผิดนาน ๆ ครั้ง (x̄=4.02) ข้อ 2 อยู่ในระดับไม่เคยผิด (x̄=4.57) ข้อ 3 อยู่ในระดับไม่เคยผิด (x̄=4.47) ข้อ 4 อยู่ในระดับผิดนาน ๆ ครั้ง(x̄=4.12) ข้อ 5 อยู่ในระดับไม่เคยผิด (x̄=4.46)

2. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และควรมีการดำเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับคณะและระดับหลักสูตรไปพร้อมกัน

This research aimed to study students’ behaviors on observing 5 precepts and to figure out guidelines to promote the observance of 5 precepts among students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. Survey research methodology and questionnaires were used with 1st- 4th year students from the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University in the academic year of 2015. 330 students were selected by multi-stage sampling method. The statistic tools included percentage, mean, and standard deviation. Group discussion and analysis of the discussion were used in the presentation of the guidelines to promote the observance of 5 precepts among students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. The research revealed that:

1. The students’ behaviors on observing 5 precepts in the whole picture was at x̄ =4.32. When considering in each precept, it revealed as follows: the 1st precept was observed at x̄ =4.02, the 2nd was observed at x̄=4.57, the 3rd was observed at x̄ =4.47, the 4th was observed at x̄=4.12, and the 5th was observed at x̄ =4.46.

2. The study for guidelines to promote the observance of 5 precepts among students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University reveal that collaboration among different parties were required. It should be conducted in faculty level and curricular level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles