การวิเคราะห์แบบหัดอ่าน ก ข ก กา ของพระยาผดุงวิทยาเสริม An Analysis of Ko Kho Kho Kaa Reading Drill of Count Phadung Wittayaserm

Main Article Content

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
ณิชกานต์ กาญจนาภา

บทคัดย่อ

แบบหัดอ่าน ก ข ก กา เรียบเรียงขึ้นโดยพระยาผดุงวิทยาเสริมเป็น
แบบเรียนสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน เขียน เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนด้าน
การอ่านและการเขียน โดยใช้การสะกดคำแจกลูกเป็นหลัก เนื้อหามี 3 เรื่อง
คือ ไตรยางศ์ การแจกลูก การผันเสียงวรรณยุกต์ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก
เขียนได้ โดยจะมีกลวิธีสอนสอดแทรกไว้โดยใช้หลักการเน้นย้ำซ้ำทวนเพื่อให้
ผู้เรียนอ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ที่สำคัญ ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้
เข้าใจและฝึกทบทวนด้วยตัวเองได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทวิจารย์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

เจ้าพระยาผดุงวิทยาเสริม. (2478). แบบหัดอ่าน ก ข ก กา : โดยพระยา
ผดุงวิทยาเสริม (กาจัด พลางกูร). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีหงส์
ธวัช ปุณโณทก. (2542). วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิตยา กาญจนะวรรณ. แบบเรียนเร็วใหม่ ก ข ก กา ของพระยาผดุงวิทยา
เสริม (กาจัด พลางกูร). สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563,
เข้าถึงได้จาก http://hic.arts.chula.ac.th/wpcontent/
uploads/2017/09/Babrian_Matichon_34.1771.pdf
รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง. (2557). การศึกษาแบบเรียนภาษาไทยสาหรับ
เด็กเริ่มเรียนอ่านเขียน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2414 –2555. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี .(2560). “วิธีสอนแบบโฟนิกส์”. ใน
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ฉบับที่ 52
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. พระยาผดุงวิทยาเสริม (กาจัด พลางกูร). สืบค้น
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/
พระยาผดุงวิทยาเสริม (กำจัด พลางกูร)