การพัฒนาโครงหลังคาปรับระดับ

Main Article Content

พรรณี พุทธเจริญทอง
ภาณุเดช ขัดเงางาม
ฐิติชญา ศรีสุข
พิชิต เด็ดดวง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างโครงหลังคาปรับระดับ 2) ศึกษาการทรุดตัวของโครงหลังคาปรับระดับ โดยการวิจัยนี้ได้ออกแบบและก่อสร้างโครงหลังคาปรับระดับ และหาค่าการทรุดตัวของ
อาคารตัวอย่างจำานวน 5 หลัง ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมและผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
เลือกอย่างเจาะจง จำานวน 3 คน ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลการทรุดตัวทุก ๆ 15 วัน ตลอดระยะเวลา 4 เดือนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) –ผลวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการออกแบบโครงหลังคาปรับระดับมีประสิทธิภาพสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.66-1.00 ผลการทดสอบหาค่าการทรุดตัวของโครงหลังคาเฉลี่ยของการเก็บข้อมูล 8 ครั้ง ได้ค่าการทรุดตัวมากที่สุด เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร ค่าทรุดตัวรวมตลอดช่วงเวลาทดสอบ เท่ากับ 4.00 มิลลิเมตร ค่าการทรุดตัวเฉลี่ยรวมทุกหลังเท่ากับ 0.39 มิลลิเมตร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษณ์ อินทรนนท์. (2559). โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม. พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.(2558) วาระปฏิรูปที่ 27 : การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤตการณ์นำ้าทะเล ขึ้นสูงและแผ่นดินทรุดพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : สำานักการพิมพ์ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2551). มาตรฐานการวัดตรวจวัดการเคลื่อนที่ตัวของอาคาร. พิมพ์ครั้งที่ 1.(200 เล่ม). กรุงเทพมหานคร : สำานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ.

Tencata Geosynthetics. (2562). [ออนไลน์]. การทรุดตัวของฐานราก (Foundation Consolidation). [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562]. จาก https://www.tencategeo.asia

กรมทรัพยากรธรณี. (2551). รายงานผลการสำารวจระดับการทรุดตัวของพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำาหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.