เผยแพร่แล้ว: 2020-10-02

การสร้างชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุม การเคลื่อนที่ของบอลสกรู

ประพรรณ เกษหอม, สุนทร ก้องสินธุ, ณัฐวิชช์ สุขสง

35-44

การศึกษาการพัฒนาการนำเสนองานก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)

ณัฐพร เขียวแก้ว, วิชัย คุ้มมณี, ศรยุทธ กิจพจน์, จิราภร คุ้มมณี

57-66

การพัฒนาโครงหลังคาปรับระดับ

พรรณี พุทธเจริญทอง, ภาณุเดช ขัดเงางาม, ฐิติชญา ศรีสุข, พิชิต เด็ดดวง

67-77