เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการสอนสำนวนไทย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

Main Article Content

นุจรี บุรีรัตน์
ภัทรวดี บรรพบุตร
อรพรรณ ดวงภมร

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการสอนสำานวนไทยสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 2) เพื่อศึกษาคุณภาพเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการสอนสำานวนไทยสำาหรับ
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการสอนสำานวนไทยสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ประจำา 5 จำานวน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 20 คน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมการสอนสำานวนไทยสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และ2) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการสอนสำานวนไทยสำาหรับผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์. (2562).ประวัติโรงเรียน. สืบค้นจาก http://www.setsatian.ac.th/history.html

สุบิน ไชยยะ. (2560). การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในห้องสมุดประชาชน. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ปีที่ 10 ฉบัยที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม. หน้า 137-147.

ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา คณิตา นิจจรัลกุล และมณฑล ผลบุญ. (2561). การศึกษาการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันปฏิสัมพันธ์ 2 มิติ เรื่อง พลเมืองดี เพื่อสร้างความรู้ในการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ศึกษาศาสตร์,29 (1) : 154-165

พรทิพย์ ปริยวาทิต. (2557). ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2วัดตานีนรสโมสร หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์

มหาบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

เอกราช ตามี. (2563). การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เรื่อง อวัยวะบนใบหน้า สำหรับผู้เรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำาจังหวัดพะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.