การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

Main Article Content

กัลยาณี รจิตรังสรรค์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการดำาเนินงาน 3 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนจ่านกร้อง ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 46 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบประเมินชิ้นงานของนักเรียน 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของชุดกิจกรรมแต่ละชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ ICCSEE สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 4 ชุด ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X} = 4.61, S.D.= 0.05) และผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกับตัวแทน กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.27/80.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา
ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X} = 4.52, S.D.=0.08)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2552). เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ.กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สุภาณี เส็งศรี. (2561). วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์ : สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560). พิษณุโลก : นวมิตรการพิมพ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). คำาชี้แจงประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมศาสนา.

กัลยาณี รจิตรังสรรค์. (2562). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก : โรงเรียนจ่านกร้อง.

บุญชม ศรีสะอาด.(2556). การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์. 5,3: 7 - 20.

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำากัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

กุลกนก จั้นวันดี. (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบของ ADDIE MODEL ร่วมกับการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องหลักการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.