เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์

      วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ เป็นหนังสือวิชาการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน  นำเสนอบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายในบุคคล และระหว่างบุคคล การสื่อสารสารธารณะ และการสื่อสารมวลชน ไปจนถึงการสื่อสารในระยะไกล ขอบข่ายของบทความครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ อาทิ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซีรี่ส์  การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และการสื่อสารการตลาด

      คณะผู้จัดทำวารสาร ยินดีเผยแพร่บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ นักวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเคารพในความเป็นอิสระของแนวความคิดเชิงวิชาการจากผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกันจรรโลงสังคม พัฒนาความก้าวหน้าแห่งวิทยาการและวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ของประเทศไทย

กำหนดการเผยแพร่และตีพิมพ์และวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์มีดังนี้
      วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการเผยแพร่ดังนี้
      ฉบับที่ 1   ออกเผยแพร่ประจำเดือน  มกราคม – เมษายน
      ฉบับที่ 2   ออกเผยแพร่ประจำเดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม
      ฉบับที่ 3   ออกเผยแพร่ประจำเดือน  กันยายน – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ

        บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะ Double - blind Peer Review

การชำระเงิน

        ผู้นิพนธ์บทความต้องชำระค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อ 1 บทความและให้ยึดถือผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและกองบรรณาธิการเป็นที่สุด โดยชำระเงินได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่บัญชี 0992332684

ผู้สนับสนุน

       วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต