Publication Ethics

จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ
     จริยธรรมการตีพิมพ์บทความในวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์

หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
    1 พัฒนาวารสารให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    2 รักษาคุณภาพของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างแข็งขัน
    3 พยายามดำรงความถูกต้องทางวิชาการของผลงานทุกชิ้น
    4 ปกป้องทรัพย์สิน ทางปัญญาและสิทธิ์ของผู้นิพนธ์บทความ
    5 พยายามประสานความต้องการของผู้นิพนธ์บทความและผู้เชี่ยวชาญอย่าง เหมาะสม
    6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี
    7 เมื่อมีข้อผิดพลาดจากการตีพิมพ์ ต้องพยายามแก้ไขให้เกิดความชัดเจน และเต็ม ใจที่จะขออภัย

การประเมินบทความ
    บรรณาธิการต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าบทความที่ส่งเข้ามารับการประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญ จะต้องได้รับการปกป้องและเก็บเป็นความลับ

การส่งเสริมความถูกต้องในผลงานวิชาการ
    1 เมื่อทราบว่าเกิดความไม่ถูกต้องกับบทความที่ตีพิมพ์แล้ว หรือพบว่ามีข้อความ ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือเป็นบทความที่บิดเบือนความจริง บรรณาธิการต้องเร่งดำเนินการปรับแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง
    2 หากพบการประพฤติไม่สุจริต บรรณาธิการต้องเพิกถอนบทความ และชี้แจงแก่ ผู้อ่านให้ทราบ ผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน