กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

ผศ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว

 

บรรณาธิการบริหาร

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ                                          วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชัชญา สกุณา                                            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

คณะบรรณาธิการ

รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ                                          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รศ.อวยพร พานิช                                                 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์                                   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ปัทมวดี จารุวร                                                คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์                                      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ                    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

บรรณาธิการศิลปกรรม

พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น                                        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

คณะบริหารจัดการ

รพีวรรณ กลยนี                                                    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.มัติกร บุญคง                                                   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นิติ จิตวัฒนาธรรม                                                วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานิศร์ ควรหาเวช                                                 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กาญจนา อุตสาห์การ                                            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หทัยรัตน์ พงษ์ศิริ                                                  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.ดร. พนม คลี่ฉายา                                           นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล                                  นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.จีรบุณย์ ทัศนบรรจง                                         นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี                                  นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา                                   นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์                                นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์                                         นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์                                           นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุรีพร คลังพระศรี                                       นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.บุษบา สุธีธร                                               นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.อุณาโลม จันทร์ รุ่งมณีกุล                           นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน                                          วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน

                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์                              การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ                                                                                                                                               เจ้าพระยา

ดร.ประภาภรณ์ รัตโน                                            นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ                                                                                                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ                                         วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี                                            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข                                       วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย                               วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว                                    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ                                           วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์                                       วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ณชรต อิ่มณะรัญ                                             วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค                       วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.พิทักษ์ ชูมงคล                                            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.วรทัย ราวินิจ                                              วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล                                    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์                                 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย                          สำนักมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต