แนวทางการจัดการกับการแพร่กระจายข่าวลวง ข้อมูลผิดพลาด และข้อมูล บิดเบือนทางสื่อออนไลน์: องค์ความรู้และบทเรียนจากต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ข่าวลวง, ข้อมูลผิดพลาด, ข้อมูลบิดเบือน

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยนี้นำเสนอผลการสำรวจแนวทางในการจัดการกับการแพร่กระจายข่าวลวง ข้อมูลผิด พลาด และข้อมูลบิดเบือนทางสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อแสดงภาพรวมเกี่ยวกับความพยายามและบท เรียนในการรับมือกับปรากฏการณ์นี้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเอกสาร ได้แก่ บทความ วิจัยและวิชาการ รายงาน ผลสำรวจ และการรายงานของสื่อมวลชน ในช่วงปี ค.ศ. 2014 – 2019 ผลการวิจัย พบแนวทางการจัดการกับการแพร่กระจายข่าวลวง ข้อมูลผิดพลาด และข้อมูลบิดเบือน 5 แนวทาง ได้แก่ 1) กฎหมายและการกำกับดูแล 2) การให้การศึกษาด้านการรู้เท่าทันสื่อ 3) การตรวจสอบข้อเท็จจริง 4) การ พัฒนาคุณภาพของงานวารสารศาสตร์ และ 5) การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบ 

        การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาชี้ว่า การแพร่กระจายข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องได้ รับการแก้ไขเพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกระบวนการประชาธิปไตย และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ระบบนิเวศของข้อมูลข่าวสารจึงต้องมีความโปร่งใส และมีการไหลเวียน ของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้อง หลากหลาย เพียงพอต่อการใช้ ชีวิตและการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมและการเมืองโดยไม่ถูกแทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพล นอกจาก นี้ ยังมีการเสนอว่า การรับมือกับการแพร่กระจายข่าวลวง ข้อมูลผิดพลาด และข้อมูลบิดเบือน ควรเป็นการบู รณาการแนวทางต่างๆ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายใน การจัดการกับปัญหาในหลายมิติ 

References

ASEAN. JOINT MEDIA STATEMENT: Fourteenth Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information and Fifth Conference of ASEAN Plus Three Ministers Responsible for Information“Inclusive and Informed Digital ASEAN”, 10 May 2018. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2018/05/14th-AMRI-JMS-FINAL.pdf on 30 April 2020

Babaei, M., Chakraborty, A., Kulshrestha, J., Redmiles, E.M., Cha, M., & Gummadi, K.P. (2019). “Analyzing Biases in Perception of Truth in News Stories and their Implications for Fact Checking” Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. 139, https://doi.org/10.1145/3287560.3287581

Bell, K. “Twitter will tweak search results to fight coronavirus disinformation” Mashable SE Asia, 30 January 2020. Retrieved from https://sea.mashable.com/tech/8888/twitter-will-tweak-search-results-to-fight-coronavirus-disinformation on 30 January 2020

Bennett, W.L., & Livingston, S. (2018). “The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions” European Journal of Communication. 33, 2: 122–139, https://doi.org/10.1177%2F0267323118760317

Blundy, R. “Tackling Disinformation in Asia ahead of Major Elections”. Global Ground, 24 April 2019. Retrieved from https://www.globalgroundmedia.com/2019/04/29/long-form-battle-for-the-truth/ on 30 January 2020

Brummette, J., DiStaso, M., Vafeiadis, M., & Messner, M. (2018). “Read All About It: The Politicization of “Fake News” on Twitter” Journalism & Mass Communication Quarterly. 95, 2: 497– 517, DOI: 10.1177/1077699018769906

Chakrabarti, S., Rooney, C., & Kweon, M. (2018). Verification, Duty, Credibility: Fake News and ordinary citizens in Kenya & Nigeria [pdf]. BBC World Service Audiences Research. Retrieved from http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/bbc-fake-news-research-paper-nigeria-kenya.pdf on 30 April 2020

Chakrabarti, S., Stengel, L. & Solanki, S. (2018). DUTY, IDENTITY, CREDIBILITY: Fake news and the ordinary citizen in India [pdf]. BBC World Service Audiences Research. Retrieved from http://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/duty-identity-credibility.pdf on 4 March 2020

Dias, N. (2017). “How Academics Can Help Platforms Tackle Disinformation” In: Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem [pdf]. Proceedings for the Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem conference at Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, 15-16 December 2017: 83-86. Retrieved from https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Disinformation-Ecosystem-20180207-v2.pdf on 28 January 2020

Egelhofer, J.L. & Lecheler, S. (2019). “Fake news as a two-dimensional phenomenon: a framework and research agenda” Annals of the International Communication Association. 43, 2: 97-116, DOI: 10.1080/23808985.2019.1602782

European Commission. (2018a). A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent high-level expert group on fake news and online disinformation [pdf]. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation on 30 January 2020

European Commission. (2018b). Tackling online disinformation: a European Approach. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236 on 30 April 2020

Fallis, D. (2015). “What is Disinformation?” Library Trends. 63, 3: 401-426.

First Draft. (2019). Responsible Reporting in an Age of Information Disorder [pdf]. First Draft. Retrieved from https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Responsible_Reporting_Digital_AW-1.pdf?x19006 on 30 April 2020

Fletcher, R. & Nielsen, R.K. (2017). “People Don’t Trust News Media – and This is Key to the Global Misinformation Debate” In: Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem [pdf]. Proceedings for the Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem conference at Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, 15-16 December 2017: 13-17. Retrieved from https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Disinformation-Ecosystem-20180207-v2.pdf on 28 January 2020

Funke, D. & Flamini, D. (2018). “A guide to anti-misinformation actions around the world” Poynter.org. Retrieved from https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/ on 30 April 2020

Haciyakupoglu, G. “Southeast Asia’s Battle Against Disinformation” The Diplomat, 12 February 2019. Retrieved from https://thediplomat.com/2019/02/southeast-asias-battle-against-disinformation/ on 30 January 2020

Hern, A. “How Social Media Filter Bubbles and Algorithms Influence the Election” The Guardian, 22 May 2017. Retrieved from https://www.theguardian.com/technology/2017/may/22/social-media-election-facebook-filter-bubbles?CMP=share_btn_tw on 30 April 2020

Jang, S.M., & Kim, J.K. (2018). “Third person effects of fake news: Fake news regulation and media literacy interventions” Computers in Human Behavior, 80, 2018: 295-302, https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.034

Kajimoto, M. & Stanley, S. (Eds.) (2018). Information Disorder in Asia and the Pacific: Overview of misinformation ecosystem in Australia, India, Indonesia, Japan, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, and Vietnam [pdf]. Hong Kong: Journalism and Media Studies Centre, The University of Hong Kong. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3134581 on 30 January 2020

Kazeem, Y. “WhatsApp is limiting message forwarding as coronavirus misinformation takes hold in Africa” Quarz Daily Brief, 7 April 2020. Retrieved from https://qz.com/africa/1834095/coronavirus-whatsapp-clamps-down-on-message-forwarding/ on 30 April 2020

Marwick, A. & Lewis, R. (2017). Media Manipulation and Disinformation Online [pdf]. Data & Society Research Institute. Retrieved from https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/05/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline-1.pdf on 30 April 2020

McDougall, J. (2019). “Media Literacy Versus Fake News: Critical Thinking, Resilience, and Civic Engagement” Medijske Studije Media Studies 10, 19: 29-45, DOI: 10.20901/ms.10.19.2

O’Sullivan, D. “As coronavirus spreads, so does online misinformation” CNN.com, 30 January 2020. Retrieved from https://edition.cnn.com/2020/01/29/tech/coronavirus-misinformation/index.html on 30 January 2020

Owen, T. “Nearly 50% of Twitter Accounts Talking about Coronavirus Might Be Bots. Twitter is dealing with a pandemic of bots jamming the platform with misinformation about COVID-19” Vice News, 24 April 2020. Retrieved from https://www.vice.com/en_asia/article/dygnwz/if-youre-talking-about-coronavirus-on-twitter-youre-probably-a-bot on 30 April 2020

Paris, B. & Donovan, J. (2019). Deepfakes and Cheap Fakes: The Manipulation of Audio and Visual Evidence [pdf]. Data & Society Research Institute. Retrieved from https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/09/DS_Deepfakes_Cheap_FakesFinal-1-1.pdf on 30 April 2020

Persen, K.A.C., Joseff, K., Guilbeault, D., Becker, J.A., & Woolley, S.C. (2018). Digital Propaganda and the News: exploring the effects of false information upon journalism. Institute for the Future. Retrieved from https://www.iftf.org/journalismandfalseinfo/ on 30 April 2020

Phillips, W. (2018). The Oxygen of Amplification: Better Practices for Reporting on Extremists, Antagonists, and Manipulators [pdf]. Data & Society Research Institute. Retrieved from https://datasociety.net/library/oxygen-of-amplification/ on 30 April 2020

Resnick, P., Carton, S., Park, S., Shen, Y., & Zeffer, N. (2014). “RumorLens: a system for analyzing the impact of rumors and corrections in social media” Proceedings of Computational Journalism Conference. 10121-0701. Retrieved from http://scarton.people.si.umich.edu/files/papers/Resnick%20et%20al.%20-%202014%20-%20RumorLens%20A%20System%20for%20Analyzing%20the%20Impact%20of%20Ru.pdf on 30 April 2020

Roose, K. “Google Pledges $300 Million to Clean Up False News” The New York Times, 20 March 2018. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/03/20/business/media/google-false-news.html on 30 April 2020

Schudson, M. & Zelizer, B. (2017). “Fake News in Context” In: Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem [pdf]. Proceedings for the Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem conference at Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, 15-16 December 2017: 1-4. Retrieved from https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Disinformation-Ecosystem-20180207-v2.pdf on 28 January 2020

Shu, C. “Why the world must pay attention to the fight against disinformation and fake news in Taiwan” Techcruch.com, 7 January 2020. Retrieved from https://techcrunch.com/2020/01/07/why-the-world-must-pay-attention-to-the-fight-against-disinformation-and-fake-news-in-taiwan/ on 30 January 2020

Spies, S. “Defining “Disinformation” MediaWell, 22 October 2019. Retrieved from https://mediawell.ssrc.org/literature-reviews/defining-disinformation/versions/1-0/ on 25 January 2020

Tambini, D. (2017). Fake News: Public Policy Responses. Media Policy Brief 20 [pdf]. London: Media Policy Project, London School of Economics and Political Science, Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/73015/1/LSE%20MPP%20Policy%20Brief%2020%20-%20Fake%20news_final.pdf on 30 April 2020

Tandoc, E., Lim, Z.W., & Ling, R. (2018). “Defining “Fake News”: A typology of scholarly definitions” Digital Journalism. 6, 2: 137-153, https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143

Vasu, N., Ang, B., Teo, T., Jayakumar, S., Faizal, M., & Ahuja, J. (2018). Fake News: National Security in the Post-Truth Era. S. Rajaratnam School of International Studies. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/resrep17648.5 on 30 April 2020

Waisbord, S. (2020). “Fake health news in the new regime of truth and (mis)information” Reciis – Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde. 14,1: 6-11, http://dx.doi.org/10.29397/reciis.v14i1.1953

Walter, N., Cohen, J., Holbert, R.L., & Morag, Y. (2019). “Fact-Checking: A Meta-Analysis of What Works and for Whom” Political Communication, 00: 1-26, https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1668894

Wardle, C. (2017). “Assessing Current Efforts by the Platforms and their Effectiveness” In: Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem [pdf]. Proceedings for the Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem conference at Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, 15-16 December 2017: 64-67. Retrieved from https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Disinformation-Ecosystem-20180207-v2.pdf on 28 January 2020

Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe. Retrieved from https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html on 25 January 2020

Watts, D.J., & Rothschild, D.M. (2017). “The Minority Report on the Fake News Crisis: (Spoiler Alert: It’s the Real News)” In: Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem [pdf]. Proceedings for the Understanding and Addressing the Disinformation Ecosystem conference at Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania, 15-16 December 2017: 23-37. Retrieved from https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Disinformation-Ecosystem-20180207-v2.pdf on 28 January 2020

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-01