ปัจจัยท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของฤดูกาล ในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ

ผู้แต่ง

  • ภูร นิมมล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, อัตลักษณ์

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของฤดูกาลต่างๆในผลงาน ภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเกาหลี เฮอ จิน-โฮ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำความเข้าใจสาระหลักของ เรื่อง (Theme) คือ ความรัก การพลัดพรากจากลา และ เวลา เป็นการสำรวจตรวจสอบวิธีการรังสรรค์ภาพ ฤดูกาล ผ่านฉากที่มีนัยสำคัญเพื่อทำความเข้าใจว่าฤดูกาลที่ผันผ่านในตัวเรื่องมีความสอดคล้องต่อการรับรู้ของผู้ชม และส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าใจสาระหลักของเรื่องได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ผ่านภาพยนตร์ขนาดยาวรวม 4 เรื่องของ เฮอ จิน-โฮ คือ Christmas in August, One fine spring day, April snow และ Happiness

        ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของฤดูกาลมีลักษณะร่วมกัน 5 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) การถ่ายทำในสถานที่จริงเพื่อนำเสนอภาพฤดูกาลที่แตกต่าง (2) การใช้แสงธรรมชาติเพื่อเสริมความสม จริงแก่ฉากการแสดง (3) การตกแต่งรายละเอียดฉากด้วยทีมงานฝ่ายศิลป์ (4) เครื่องแต่งกายของตัวละคร และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ตัวละครมีปฎิสัมพันธ์ (5) การใช้เทคนิคพิเศษเชิงกายภาพเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ ของฤดูกาล ลักษณะร่วมกันทั้ง 5 ปัจจัย เป็นไปเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงสาระหลักของเรื่อง ซึ่งเก่ียว เนื่องกับเรื่อง เวลา

References

ชาคร ไชยปรีชา. (2551). “สิบหนังในดวงใจของ นิธิวัฒน์ ธราธร”. ฟิล์มแม็กซ์. 7, (134) (มกราคม)

ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี. (2549). “สิบหนังในดวงใจของ คมกฤษ ตรีวิมล”. พัลป์. 32, (88) (มีนาคม)

มาลิน ธราวิจิตรกุล. (2551). การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์แนวรักของเกาหลี.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภูร นิมมล. (2555). การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภูร นิมมล. (2559). “การจัดวางองค์ประกอบภาพแบบซ่อนเร้น ในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ”.วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. ฉบับพิเศษปีที่ 20.

วิโรจน์ สุทธิสีมา. (2547). “เปิดแฟ้ม 7 ผู้กำกับใหญ่แห่งแดนกิมจิ”. สตาร์พิคส์. 641, (48) (ธันวาคม)

Bazin, Andre. (1945). What is Cinema? Vol.1. Berkeley : University of California Press

Bordwell, David and Kristine Thompson. (2008). Film Art: an introduction (8th ed.). New York : McGraw-Hill

Leeuwen, Theo Van and Carey Jewitt. (2008). Handbook of Visual Analysis. Saga Publications

Mcginn, Colin. (2005). The Power of Movies: How screen and mind interact. New York : Pantheon Books

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-01