การสื่อสารตราสินค้านิตยสารแพรวผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ อ้อยบำรุง การสื่อสารตราสินค้านิตยสารแพรวผ่านสื่อสังคมออนไลน์

คำสำคัญ:

การสื่อสารตราสินค้า, นิตยสาร, สื่อสังคมออนไลน์

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิตยสาร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิตยสาร โดยใช้นิตยสาร แพรวเป็นกรณีศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการวางแผนกลยุทธ์ แนวทาง และกลวิธีการสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิตยสาร แพรว และผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการ วิจัยพบว่า การสื่อสารตราสินค้านิตยสารแพรวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร หรือจุดยืนของนิตยสารแพรว ซึ่งจะดำเนินภายใต้ทิศทางของตราสินค้าที่ถูกกำหนดไว้ว่า แพรวเป็นหญิงรุ่น ใหม่ ท่ีมีความฉลาด ทันสมัย และเป็นมิตรกับทุกคน และพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้านิตยสารแพรว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วย 5 กลยุทธ์ คือ (1) “Create Content on Brand Positioning” เน้น สร้างเนื้อหาที่สะท้อนตัวตนและจุดยืนของตราสินค้าอย่างชัดเจน (2) “Brand Connection to Content” ใช้ประโยชน์ด้านสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของตราสินค้าในการนำบุคคลดังหรือเซเลบริตี้มาร่วมนำเสนอเนื้อหารายการ (3) “From Offline to Online Content” ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่าในการสร้างเนื้อหาทุกช่องทาง (4) “Analyze & Predict Content” ติดตาม วิเคราะห์ และคาดเดาเนื้อหาท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการและสนใจ (5) “Right Message, Right Channel” เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ีการวิจัยยังพบว่ามีการใช้กลวิธีการสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนการสื่อสารตราสินค้านิตยสารแพรวผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ คือ (1) กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย (2) กลวิธีการเลือกดาราหรือเซเลบริตี้ที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของนิตยสารแพรว (3) กลวิธีการตัดต่อเนื้อหารูปแบบวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจ (4) กลวิธีการใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและช่องทาง

References

กิตติพงษ์ วีระเตชะ. (2558). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารแบรนด์และสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล .กรุงเทพมหานคร: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย. [Kittipong Veerataecha. (2015). Corporate Communication Strategies for Brand and IMC Management in Digital Era. Bangkok : Thai PR Associations.]

พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2558).กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารแบรนด์และสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล . กรุงเทพมหานคร: สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย. [Poj Jaichansookkij. (2015). Corporate Communication Strategies for Brand and IMC Management in Digital Era. Bangkok: Thai PR Associations.]

มานา คุณธาราภรณ์. (2557). การสื่อสารการตลาดครบไลน์ : Branded IMC & Customer Engagement. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ BrandAgebooks [Mana Khuntharaporn. (2014). All about IMC: Branded IMC & Customer Engagement. Bangkok : BrandAgebooks.]

เสริมยศ ธรรมรักษ์. (2557). การสื่อสารแบรนด์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. [Sermyos Thammarak. (2014). Brand Communication. BKK: Bangkok University Press.]

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: The Free Press.

Aaker, J. L. (1997). “Dimensions of brand personality.” Journal of Marketing Research, 34(3), 352.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media.” Business Horizons, 53, 62-64.

Keller, K. L. (2013). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (4th ed.). Boston: Pearson.

Muntinga, D. G., Moorman, M. S., & Smith, E. G. (2011). “Introducing COBRAs”. International. Journal of Marketing: The Review of Marketing Communications, 30(1), 13-46.

Shimp, T. A. (2010). Integrated marketing communications in advertising and promotion (8th ed.). United State: Cengage Learning.

Temporal, P. (2010). Advance brand management (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons(Asia).

เว็บไซต์

เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน. (2556). ทำไมถึงกด Share. วันที่เข้าถึงข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มาhttp://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/514224.[KriengkanKanjanaphokin.(2013). Why Press Share. Retrieved: 25 February 2019, Source http://www.bangkokbiznews.com/ blog/detail/514224.]

เจ็ดประเภทของ Content ที่ช่วยดึง Engagement บน Facebook. (2017). วันที่เข้าถึงข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2562,แหล่งที่มา http://stepstraining.co/social/content-marketing-boost-Facebook-engagement. [Seven Content Types Eanhancing Facebook Engagement. (2017). Retrieved: 25 February 2019, Source http://stepstraining.co/social/content-marketing-boost-Facebook-engagement.]

แบรนด์เอจออนไลน์. (2017). Youtube เผย 3 แทคติก ทำวิดีโอคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจคนดู ณ เวลานี้. วันที่เข้าถึงข้อมูล 26 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มา http://www.brandage.com/article/813/ Youtube-Strategy. [BrandAge Online. (2017). Youtube: Revealing Three Tactics, How to Create Video Content that Attract Today Viewers. Retrieved : 26 February 2019, Source http://www.brandage.com/article/813/Youtube-Strategy.

ย้อนรอย 10 ปี เม็ดเงินโฆษณา “สื่อทีวี – หนังสือพิมพ์ – นิตยสาร” จากยุครุ่งเรืองสู่ยุควิกฤต. (2018). วันที่เข้าถึงข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มา https://www.brandbuffet.in.th/2018/01/10-years- television-newspaper-magazine-media-spending [Tracing Back 10 Years of Ad Expenditures “TV – Newspaper – Magazines” From Golden Era to Era of Crisis. (2018). Retrieved : 21 February 2019, Source https://www.brandbuffet.in.th/2018/01/10-years-television- newspaper-magazine-media-spending.]

รู้ 4 วิธีทำแบรนด์ใน Instagram ให้ปัง! แบบไม่ต้องเสียตังค์ไปเรียนคอร์สแพงๆ. (2018). วันที่เข้าถึง ข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มา https://marketeeronline.co/archives/67907[To know 4 Ways of Successful Branding via Instagram. (2018). Retrieved: 21 February 2019, Source https://marketeeronline.co/archives/67907]

สำนักข่าวไทย. (2017). รวมนิตยสารปิดตัว 2558-2560. วันที่เข้าถึงข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มา https://tna.mcot.net/view/5a33ca08e3f8e420aa4337a9 [Thai News Agency. (2017). List of Out-of-business Magazines 2015-2017. Retrieved : 21 February 2019, Source https://tna.mcot.net/view/5a33ca08e3f8e420aa4337a9]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2018). ถอดรหัสเบื้องหลัง CELEB Blog #ของมันต้องมี. วันที่เข้าถึงข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มา https://www.etda.or.th/content/behind-the- scene-of-praew-celeb-blog.html [Electronic Transactions Development Agency. (2018). Cracking the Codes behind CELEB Blog #thingsmusthave. Retrieved : 21 February 2019, Source https://www.etda.or.th/content/behind-the-scene-of-praew-celeb-blog.html]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2018). Thailand Internet User Profile 2018. วันที่เข้าถึงข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2562, แหล่งที่มา https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/ 13/files/Slide_for_Stage%281%29.pdf [Electronic Transactions Development Agency. (2018). Thailand Internet User Profile 2018. Retrieved: 21 February 2019, Source https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/Slide_for_Stage%281%29.pdf]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-01