วิเคราะห์ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ Post Horror

ผู้แต่ง

  • ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง, Post Horror

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการช้ินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ Post Horror ซึ่งภาพยนตร์กลุ่มนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในยุคร่วมสมัยโดยการวิเคราะห์ใช้กรอบแนวคิดเรื่อง ภาพยนตร์สยองขวัญ Post Horror และศิลปะการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ Post Horror มีศิลปะการนำเสนอท่ีโดดเด่น ดังนี้ 1 เนื้อหาสะท้อนความวิตกกังวลเก่ียวกับสังคมร่วมสมัย 2 การลดทอนความสยองขวัญลงและเพิ่มบรรยากาศความตรึงเครียดเข้าไปแทน 3 การผสมแง่มุมทางจิตวิทยาเข้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติ 4 การเลือกสรรฉากท่ีเสริมเรื่องราว 5 การถ่ายภาพ ที่ประณีตบรรจง

References

กฤษฎา กฤษณะเศรณี (2551) เปิดตำนานหั่นสยอง. กรุงเทพ : แมวกวัก. [Kissada Kissanaseranee. (2008) the Legend of The Slasher. Bangkok : Maewkwak. ]

กัลปพฤกษ์ (2559) “It Follows” ฟิล์มแม็กซ์. 9, (104) (กุมภาพันธ์) หน้า 146 [Kalpapruk. (2016) “It Follows” Filmax. 9,(104) (February) p146 ]

เขม ธาระวานิช (2560) “The Witch” สตาร์พิคส์. 52, (884) ธันวาคม. หน้า 117 [Khem Tharawanich.(2017) “The Witch” Starpics. 52, (884) December, p117]

ฉัตรเกล้า (2561) “จอร์แดน พีล แห่ง Get Out” เอนเตอร์เทน. (1248) (15-31 มกราคม) หน้า 41 [Chatkao.(2018) “Jordan Peele of Get Out ” Entertain. (1248) (January 15-31),p41]

ชิงเชามิลค์ (2561) “Hereditary” เอนเตอร์เทน. 38, (1258) (15-30 มิถุนายน) หน้า20 [Chingchaomilk. (2018) “Hereditary” Entertain. 38, (1258) (June, 15-30),p20 ]

ดาวุธ ศาสสนพิทักษ์ (2558) “R.I.P.Wes Craven” ไบโอสโคป. (165) (ตุลาคม) หน้า65 [Dawuth Sassanapitak. (2015) “R.I.P.Wes Craven” Bioscope. (165) (October), p65]

ดาวุธ ศาสสนพิทักษ์ และชายธี (2558)“Horror is the New Black” ไบโอสโคป. (165) (ตุลาคม) หน้า45 [Dawuth Sassanapitak and Chaithee. (2015) “Horror is the New Black” Bioscope. (165) (October), p45]

ทรงพล (2560) “Best of the Year 2017” สตาร์พิคส์ สเปเชียล Yearbook 2017. กรุงเทพ : เอส.เค.เอส.อินเตอร์พร้ิน.หน้า 121 [ Songpol. (2017) “Best of the Year 2017” Starpics Special Yearbook 2017. Bangkok : S.K.S Inter Print. p121]

ธนพล เชาวน์วานิชย์ (2558) “Best of the Year 2014” สตาร์ พิคส์สเปเชียล Yearbook 2014 .กรุงเทพ : เอส.เค.เอส.อินเตอร์พริ้น.หน้า 127 [ Thanapol Chaowanich.( 2015) “Best of the Year 2014” Starpics Special Yearbook 2014. Bangkok : S.K.S Inter Print. p127 ]

บดินทร์ เทพรัตน์ (2562) “Midsommar” สตาร์พิคส์. 55, (902) (กรกฎาคม) หน้า 41 [Bordin Teprat.(2019) “Midsommar” Starpics. 55, (902) (July) p41 ]

ประวิทย์ แต่งอักษร (2557) “The Babadook” ฟิล์มแม็กซ์. 8, (89) (พฤศจิกายน), หน้า 68 [Prawit Tangagsorn. (2014) “The Babadook” Filmax. 8, (89) (November), p68 ]

ปราชญ์ เต็มวิทยาธรณ์ (2558) “World Cinema” Bioscope. (158) (มีนาคม) หน้า 33 [Prach Temvittayathorn (2015) “World Cinema” Bioscope. (158) (March), p33 ]

วาริน (2561) “Oscar2018” สตาร์พิคส์. 52, (887) (มีนาคม) หน้า76 [Warin (2018) “Oscar2018” Starpics. 52, (887)(March), p76 ]

ศรินทร์ ตันติเมธ (2558) “It Follows”ฟิล์มแม็กซ์. 8,(96) (มิถุนายน) หน้า82 [Sarin Tantimeth. (2015) “It Follows” Filmax. 8,(96) (June), p82]

สุภางค์ ศรีเสริมเกียรติ (2561) “In Theatre” สตาร์พิคส์. 50, (885) (มกราคม) หน้า58 [สุภางค์ ศรีเสริมเกียรติ (2561) “In Theatre” Starpics. 50,(885) (January), p58 ]

เอกราช มอญวัตร (2557) “The Babadook” สตาร์พิคส์. 49 (845) (กันยายน) หน้า83 [Akeratch Mornwat.(2016) “The Babadook” Starpics. 49 (845) (September), p83 ]

“It Comes at Night” (2560) สตาร์พิคส์. 52, (879) (กรกฎาคม), หน้า34 [“It Comes at Night” (2017) Starpics. 52, (879) (July) ,p34]

Walalee (2561) “Hereditary ” สตาร์พิคส์. 52, (889) (มิถุนายน) หน้า 60 [Walalee (2018) “Hereditary” Starpics. 52, (889) (June), p60 ]

“The Witch” (2559) ไบโอสโคป. (173) (มิถุนายน) หน้า60 [“The Witch” (2016) Bioscope. 173 (June), p60]

ValerieWong (2558) “TheBabadook” สตาร์พิคส์. 50, (849) (มกราคม) หน้า 98[ValerieWong(2015) “The Babadook” Starpics. 50 (849) (January), p98 ]

Valerie Wong (2559) “The Witch” สตาร์พิคส์. 51 (863) (มีนาคม) หน้า 28 [Valerie Wong (2016) “The Witch” Starpics. 51 (863) (March), p28]

Valarie Wong. (2560) “Get Out” สตาร์พิคส์. 52, (876) (เมษายน) หน้า 27 [Valarie Wong (2017) “Get Out” Starpics. 52, (876) (April), p27]

Corrigan, Timothy and White, Patricia. (2004) The Film Experience. Boston : Bedford / St. Martin’s.

Dancyger, Ken and Rush, Jeff (2002) Alternative Script Writng. Boston : Focal Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-01