การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของ หญิง รัก หญิง ในละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์

ผู้แต่ง

  • ปุณยิกา ขจิตระบิน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ค่านิยม, หญิงรักหญิง

บทคัดย่อ

        การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิงรักหญิง ละคร โทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาตัวบท (text) คือ ละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีย์ จำนวน 13 ตอน ได้แก่ 1) CLUB FRIDAY THE SERIES 3ตอนรักเธอรักเขาและรักของเราจำนวน 4ตอน 2)CLUBFRIDAYTHESERIES7เหตุเกิดจากความ รัก ตอน รักออนไลน์ จำนวน 4 ตอน และ 3) CLUB FRIDAY THE SERIES 8 รักแท้มีจริงหรือไม่จริง ตอน รัก แท้หรือแค่ความหวังจำนวน 5ตอนซึ่งเป็นละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศระหว่างปี พ.ศ.2553ถึงปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัยการสื่อความหมายค่านิยมทางสังคมของหญิงรักหญิง ใน ละครโทรทัศน์ CLUB FRIDAY THESERIESพบว่ามี6ประเด็นดังนี้ 1)ความรักท่ีไม่สมหวังของหญิงรักหญิง2)ค่านิยมของสังคมไทยที่ มีต่อหญิงรักหญิง 3) การแสดงออก และ การดำเนินชีวิต แบบ คู่รัก ของ หญิงรัก หญิง 4) อัตลักษณ์ทาง เพศของหญิงรักหญิง5)การใช้อำนาจควบคุมความสัมพันธ์ของคู่รักหญิงรักหญิง 6)ความปรารถนาทาง เพศของ หญิง รัก หญิง

References

กาญจนา แก้วเทพ (2553). การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและ เทคนิค. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์[ Kanchana Kaewthep (2010) Media anlysis comcepts and techniques. Bangkok : Parbpim Limited Partnership]

กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย. (2543).การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มรักร่วมต่างเพศและกลุ่มรักร่วมเพศที่มีผลต่อโฆษณารักร่วมเพศในสื่อสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมรักร่วมเพศในสังคมไทย .นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ Krongkarn Chanasaereechai (2002) Perception and attitudes of heterosexual and homosexual consumers towards advertisements for homosexuals in print media and homosexuality in Thai society.Thesis, Chulalongkorn University]

กุลนารี เสือโรจน์ , กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, สมสุข หินวิมาน, ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ และ อารดา ครุจิต (2554) ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุ และ โทรทัศน์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Kulnaree Sueroj , Kannika Runggarouenpong, Somsuk Hinviman, Sirimit Praphanturakit , Phatteera Sarakornborrirak , Arada Karuchit (2011) Introduction to radio and television broadcasting. Bangkok. Thammasat University]

เปรมวดี คฤหเดช และ อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข ( 2554 ) เพศวิถีของนักศึกษาในเขตรัตนโกสินทร์ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.ในทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2554 : กรุงเทพมหานคร [Premwadee Karuhadej and Udomporn Yingpaiboonsuk (2011) Students’ sexuality in Rattanakosin province case study at Sunnandha Rajabbat university. Sunnandha Rajabbat university]

พงษ์เดช ศรีเล็กดี (2543) การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร .วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต [ Pongdej Sreelekdee (2000) Perception and attitude towards roles of actors with sexual deviation behavior in television dramas of upper secondary school students in Bangkok. Thesis, Dhurakit Pundit University]

รัตนะ แซ่เตีย ( 2550) ความคิดเห็นของผู้ชม ที่มีต่อตัวละครรักร่วมเพศ ในละครโทรทัศน์ไทย .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ Ratana Sae-tia (2007) Audience Opinions Concerning Homosexual Characters in Thai television drama.Thesis , Thammasat University]

สิรภพ แก้วมาก ( 2558 ) การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ Siraphob Kaewmak (2015) Creation and narration of male-homosexual main characters in Thai entertainment media. Thesis, Chulalongkorn University]

สิทธิชัย พันธ์ธัญกิจ (2557) การศึกษาอิทธิพลของค่านิยมทางศิลปวัฒนธรรมกับความต้องการของ ผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางในเขต พระรามเก้า สารทร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อ การเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด .บริหารธุรกิจบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [ Sittichai Panthankit , (2014) A study of The influence of the value of arts and culture to the needs of consumers with middle income. Sathorn, Sukhumvit, Rama IX area Affecting style residential units. Thesis, Bangkok University]

สุมาลี โตกทอง ( 2549 ) การให้ความหมาย และ การต่อรองในชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง . วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ Sumalee Tokthong (2006) Women Loving Women’s Self-definition and Negotiation in Their “Married” Lives. Thesis.Thammasat University] สุรกิจ ปรางสร และ อุรพงศ์ แพทย์คชา ( 2555) “การนำเสนอความเป็นเพศวิถีผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย: ในมิติความเป็นจริงของสังคมไทย” วารสารนักบริหาร 32(4) เลขหน้า : 147-155 [ Surakit Prangsorn and Aurapong pachkacha (2012) “The presentation of sexuality through Thai films: Dimension of reality in Thai society” Executive Journal 32(4) P:147-155 ]

อรนุช เลิศจรรยารักษ์ ( 2558 ) . หลักการเขียนบทโทรทัศน์. 2558 (7)11-35 . กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [Oranuch Lertchanyarak , The principle of script writing. 2015 (7) 11-35 .Bangkok: Thammasat University ]

อาทิตยา อาษา และ สุกฤตยา จักรปิง ( 2562 ) ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยน หรือ ผู้หญิงรักเพศเดียวกันในตะวันตกและเอเชีย. เอกสารวิชาจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาแห่งช าติครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [Atitaya Asa and Sukrittaya jukping ( 2019 ) Lesbian History or same sex women couple in Western and Asia. The 20 th National Graduated Research Conference March 15, 2019 at Khonkaen University ]

เว็บไซต์

ชมพู่ (2560). หญิงรักหญิงของใหม่ของสังคมไทย ? ค้นหาวันที่ 6/11/2560 จากเว็บไซต์ http://www.sapaan.org/article/34.htm [ Chompoo.(2017) Lesbian in Thai Society? Retrieved Oct 6, 2018, from https://www.silpa-mag.com/history/article_12645]

ชีรา ทองกระจาย .(2561) ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ( 1-20) ค้นหาวันที่ 9/ 11/2561 จาก เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/82427-8.pdf .[Cheera Thonkrajai. (2018) Gender Equality (1-20). Retrieved :Oct 9, 2018,from https://www.stou.ac.th/Schoolnew/ polsci/UploadedFile/82427-8.pdf ]

นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล. (2562) คุณค่ารัก ( แท้ ) กับความหลากหลายทางเพศ ค้นหาวันที่ 7 สิงหาคม 2562 จากเว็บไซต์ https://www.thaihealth.or.th/Content/27439-คุณค่ารัก%20(แท้)%20กับความหลากหลายทางเพศ.html .[Napaporn Taivitvareekul. (2018) Value of true love with differences gender .Retrieved: Sep 7 ,2019,from https://www.thaihealth.or.th/Content/27439-คุณค่ารัก%20(แท้)%20กับความหลากหลายทางเพศ.html ]

เอนก นาวิกมูล (2547) หญิงชาวสยาม ค้นหาวันที่ 21 /11/2561 จาก เว็บไซค์ https://www.silpa-mag.com/history/article_12645 . [Anek Navikmoon (2004) .Siamese Women.(2004) Retrieved: Oct 21 , 2018 ,from https://www.silpa-mag.com/history/article_12645]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-01