การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาภาพยนตร์ ของ พิง ลำพระเพลิง

ผู้แต่ง

  • รัฐวุฒิ มะลิซ้อน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง, ภาษาภาพยนตร์

บทคัดย่อ

        การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์การเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาภาพยนตร์ ของ พิง ลำพระเพลิง” เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ พิง ลำพระเพลิง และเพื่อศึกษาการใช้ภาษาภาพยนตร์ของ พิง ลำพระเพลิง โดยระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิเคราะห์ตัวบท จากภาพยนตร์ ที่กำกับโดย พิง ลำพระเพลิง จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง โคตรรักเองเลย, คนหิ้วหัว, ฝันโคตรโคตร, และ สามย่าน สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกภาพยนตร์ที่นำมาศึกษาพิจารณาจากเรื่องที่ พิง ลำพระเพลิง ทำหน้าที่เขียนบทและกำกับ

        ผลจากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ที่กำกับโดย พิง ลำพระเพลิง มีลักษณะวิธีการเล่าเรื่องดังน้ี 1. แก่น ความคิด (Theme) ส่วนใหญ่เน้นสื่อสารว่าชีวิตยังมีความหวังและมนุษย์ไม่ควรยอมพ่ายแพ้ แม้จะประสบกับจุดตกตำ่ที่สุดของชีวิตก็ตาม 2. ความขัดแย้ง (Conflict) มักเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักของคู่รักหรือคู่สามี ภรรยา 3. ตัวละคร (Character) พบได้ใน 2 ลักษณะ คือ ตัวละครผู้กระทำจะมีลักษณะเข้มแข็ง สามารถ พึ่งพาตนเองได้ แต่มักมีความเห็นแก่ตัว และตัวละครประเภทผู้ถูกกระทำจะมีลักษณะอ่อนแอ และต้องการ ความรักจากคนอื่น 4. ฉาก (Scene) พบว่ามีการผสมกันสองส่วนคือ ฉากธรรมชาติ และฉากประดิษฐ์ 5. โครงเร่ือง (Plot) ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการพัฒนาโครงเรื่องแบบไม่เรียงลำดับเหตุการณ์ 6. มุมมอง การเล่าเรื่อง (Point of view) จะพบได้ 2 ลักษณะคือ 1.การเล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The Objective Narrator) และ 2.การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient Narrator) 7. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) พบว่าภาพยนตร์ทั้งหมดมักใช้สัญลักษณ์พิเศษเพื่อสื่อถึงพลังแห่งความรัก และพลังศรัทธาในความฝันของ ตัวละคร 8. การสร้างอารมณ์ขัน (Sense of Humor) พบว่า มี 3 ลักษณะคือ ตลกล้อเลียน (Parody) ตลก เจ็บตัว (Slapstick) และตลกแบบไร้เดียงสา (Screwball)

        สำหรับผลวิจัยเรื่องการใช้ภาษาภาพยนตร์ของ พิง ลำพระเพลิง พบว่า 1. ด้านแสงและเงา (Light and Shadows) มักเน้นการจัดแสง 3 แบบ คือแบบไฮคีย์ (High Key) แบบโลว์คีย์ (Low Key) และ แบบใช้ ทิศทาง (Light Directionality) 2. ด้านการใช้สี (Color) พบว่า มักเน้นการใช้สีโทนร้อน เนื่องจาก ให้ความ รู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจได้ดี 3. ด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ (Cinema Photography) พบว่า มักมีการใช้ มุมกล้องแบบปานกลาง (Medium Shot) เป็นส่วนใหญ่ และมีการเคลื่อน กล้องเพียงเล็กน้อย 4. ด้านการตัดต่อ (Editing) มักมีการใช้เทคนิคการตัดต่อ 2 ลักษณะคือ การตัดต่อแบบ สลับเหตุการณ์ (Parallel Cutting) และการตัดต่อแบบต่อเนื่อง (Continuity Cutting) 5. ด้านเสียง (Sound) มักให้ความสำคัญกับเสียงสนทนา (Dialogue) ที่เป็นธรรมชาติ และมักมีการใช้เสียงเพลง (Song) ที่มีเนื้อ ร้องสอดคล้องกับเรื่องราวของภาพยนตร์

References

ปริญญา เกื้อหนุน. (2537). เรื่องสั้นอเมริกาและอังกฤษ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดี้ยนสโตร์. [Prinya Keuanoon (1994). British and American Short Stories. Bangkok : Odeon store publisher]

พึงพิศ เทพปฏิมา. (2546). การถ่ายทอดความคิดเรื่องจิตวิญญาณในภาพยนต์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [PungpisTheppatima.(2003).The transmission of the concept of the spirituality in films. Bangkok : Chulalongkorn University.]

รัตนา จักกะพากและจิรยุทธ์ สินธุพันธุ์. (2545) จินตทัศน์ทางสังคมและกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของสัตยาจิต เรย์.วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Rattana Chakkaphark and Jirayudh Sinthuphuphan.(2002).Social imagination and narrative scheme in the films of Satyajit Ray. Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University.]

Hurtik, E. & Yarber, R. (1971) An introduction to drama and criticism. New York : Xerox College Publishing.

Metz, Christian (1974) Film Language : A Semiotics of Cinema. New York : Oxford University Press.

Monaco, James. (1981) How to Read Film : The Art Technology, Language, History and Theory of Film and Media. New York : Oxford University Press.

เว็บไซต์

siamzone(2549) สรุปรายได้ภาพยนตร์ทำเงินที่เข้าฉายในบ้านเรา ปี 2549. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน, 2560, จาก : www.siamzone.com [siamzone(2005) Summary of movies’ grossing in Thailand 2006. Retrieved : September 27,2017. From www.siamzone.com]

siamzone(2550) สรุปรายได้ภาพยนตร์ทำเงินที่เข้าฉายในบ้านเรา ปี 2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน, 2560, จาก : www.siamzone.com [siamzone(2007) Summary of movies’ grossing in Thailand 2007. Retrieved : September 27,2017. From www.siamzone.com]

siamzone(2552) สรุปรายได้ภาพยนตร์ทำเงินที่เข้าฉายในบ้านเรา ปี 2552. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน, 2560, จาก : www.siamzone.com [siamzone(2009) Summary of movies’ grossing in Thailand 2009. Retrieved : September 27,2017. From www.siamzone.com]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-01