การวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)

ผู้แต่ง

  • ชนาพร มหาศรี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาษาภาพยนตร์, ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ

บทคัดย่อ

        การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการใช้ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจและศึกษาสไตล์ในการนำเสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจโดยวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ผู้วิจัยเลือกศึกษาภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) ท่ีเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในไทย จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ The Blair Witch Project (1999), [Rec.] (2007), Chronicle (2012), Cloverfield (2008), Project X (2012), Hardcore Henry (2015), Paranormal Activity (2007), Quarantine (2008), Into the Storm (2014)และUnfriended(2014)ซึ่งภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจนี้มีการผสมผสานระหว่างภาพยนตร์สัจนิยม และภาพยนตร์สัจนิยมใหม่ ภาพยนตร์สัจนิยมเป็นภาพยนตร์ที่ยึดหลักการนำเสนอความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น และภาพยนตร์สัจนิยมใหม่เป็นภาพยนตร์ที่มีการดัดแปลงน้อยที่สุดและเน้นนำเสนอประเด็นสังคมของกลุ่ม ชนชั้นล่าง ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ (Found-Footage) มีการใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง มุมมองภาพ การเคลื่อนไหวกล้อง แสงและเงา สี เสียง และการตัดต่อตามหลักของภาษาภาพยนตร์ 2. สไตล์ในการนำาเสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ (Found-Footage) มีการนำเสนอสไตล์ ของภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์แนวสัจนิยมและภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ แต่เนื้อหาของภาพยนตร์แนว ฟาวด์ ฟุตเทจไม่สอดคล้องกับสไตล์ท่ีใช้ในการนำเสนอ เนื่องจากภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจไม่ได้นำเสนอ ประเด็นทางสังคมหรือคุณค่าของมนุษย์

References

กฤษดา เกิดดี. (2553). ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3 นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [KrisdaKerddee. (2010). Introduction to film theory and criticism 1. 3rd Edition. Nonthaburi. Sukhothai Thammathirat Open University.]

นิพนธ์ คุณารักษ์. (2552). “ภาษาภาพยนตร์: องค์ประกอบของภาพยนตร์.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์.1,(1) กรกฎาคม. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์. [NiphonKunaruck. (2009). “Film Language: Elements of Film.” Journal of Fine and Applied Arts. 1, (1) July.]

เว็บไซต์

Film Genre 2. (2017). Realism. Retrieved: http://www.fmstudy.blogspot.com, August 1, 2017

IMDb. (2019). How do I submit my rating on IMDb. Retrieved: https://help.imdb.com/article/imdb/track-movies-tv/how-do-i-submit-my-rating- on-imdb, February 10, 2019

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-01