เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการ ในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ ประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ปุณฑริกา รวิกุล นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำสำคัญ:

บุคคลข้ามเพศ, แสวงหาข้อมูล, เนื้อหาสาร, บริการทางการแพทย์, ศัลยกรรม

บทคัดย่อ

        การศึกษาเรื่อง “เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการในอุตสาหกรรมบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ ประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาสารเกี่ยวกับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยและกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการ

        ผลการศึกษาพบว่าผู้รับบริการมีการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ 1)เนื้อหาสารเกี่ยวกับความรู้ตามข้อเท็จจริงเชิงการแพทย์ 2)เนื้อหาสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ และ 3)เนื้อหาสารเกี่ยวกับแพทย์ ตามลำดับ ทั้งนี้การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาสาร และการตัดสินใจรับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งหมดในเชิงบวก เมื่อการเปิดรับเนื้อหาสารสูง ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสารสูง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาสารสูง และการตัดสินใจรับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยก็จะสูง ในทางตรงข้ามเมื่อการเปิดรับเนื้อหาสารต่ำ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสารต่ำ การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาสารต่ำ และการตัดสินใจรับบริการศัลยกกรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยก็จะต่ำ อย่างไรก็ตาม หากมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหารสารมากจนเกินไป จะส่งผลให้การตัดสินใจรับบริการศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศในประเทศไทยลดลง เนื่องจากภาวะข้อมูลท่วมท้น

References

กิติมา สุรสนธิ. 2533. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [Kittima Surasonti. 2533. Introduction to Communication. Bangkok: Thammasat Printing house]

นันทยา คงประพันธ์. 2559. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงข้ามเพศโดยทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการยอมรับและพันธะสัญญา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา. [Nantaya Kongprapan. 2559. A Development of Quality of Life of Male to Female Transgender by Acceptance and Commitment Group Therapy. Philosophy Doctoral in Counseling Psychology Thesis Burapha University.]

ประวิทย์ อ่อนพรรณา. 2551. การศึกษาการจัดการความงามของกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมผันแปรทางเพศ: กรณีศึกษานักเรียนวัยรุ่นชายที่มีพฤติกรรมข้ามเพศและเสื้อผ้าเพศตรงข้าม โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [Prawit Onpana. 2551. Beauty Management of Sexual Variant Adolescences: Case Study of Transsexual and Transvestite Male Adolescences in a School of Kuchiarai. Thesis for Master of Science Khon Kaen University.]

ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์. 2554. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนข้ามเพศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น. [Piyaluk Potiwan. 2554. Social Movement of the Transgender. Thesis for Philosophy Doctoral in Sociology Khon Kaen University.]

พัชนี เชยจรรยา. 2558. การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [Patchanee Cheyjunya, 2558. Quantitative Methods for Communication Research. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University.]

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. 2534. การวิเคราะห์ผู้รับสาร. กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Yubol Benjarongkij. 2534. Receiver Analysis. Bangkok: Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University.]

Asia Pacific Transgender Network. (2015) Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities. Health Policy Project: United Nations Development.

Chokrungvaranont, P., Selvaggi, G., Jindarak, S., Angspatt, A., Pungrasmi, P., Suwajo. P., & Tiewtranon, P. (2014) “The Development of Sex Reassignment Surgery in Thailand: A Social Perspective.” The Scientific World Journal. n.p. (March): n.p.

Green, E. R., & Maurer, L. (2015) The teaching transgender toolkit: A facilitator’s guide to increasing knowledge, decreasing prejudice & building skills. New York: Planned Parenthood

Toffler, A. (1984) Future Shock. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc.

Yamane, T. (1973) Statistic: An Introductory Analysis. 3rd edition. New York: Harper and Row.

เว็บไซต์

ประชาชาติธุรกิจ. 2555. (2 เมษายน). ไทยขึ้นแท่นสวรรค์แปลงเพศ "ยันฮี" เด้งรับ-ลูกค้ารอคิวยาว.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.prachachat.net/newsdetail.php?newsid=1333328975. [Prachachat. 2555. (April 2). Thailand became a sex reassignment surgery center, “Yanhee Hospital” is providing the services and serves many clients. Prachachat Online. Retrieved : May 16, 2561 from https://www.prachachat.net/newsdetail.php?newsid=1333328975.]

ประชาชาติธุรกิจ. 2559. (27 กันยายน). ไทยเฟื่องฮับ"แปลงเพศ-เสริมอึ๋ม" กรุงเทพ-ยันฮีทุ่มทุนชิงลูกค้าตปท.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474861451. [Prachachat. 2555. (September 27). Booming medical hub in Thailand “Sex reassignment and breast surgeries”, Bangkok hospital and Yanhee hospital invested to motivate foreigners. Prachachat Online. Retrieved : May 16, 2561 from https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474861451.]

สยามธุรกิจ. 2555. (12 ธันวาคม). สวยด้วยมีดหมอกระฉูด 300% วัยจ๊าบขาโจ๋แห่พึ่งศัลยกรรมแปลงเพศคึกทั้งตัดทั้งต่อ. สยามธุรกิจ. ค้นวันที่ 23 กันยายน 2558 จาก http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413370741. [Siamturrakij. 2555. (December 12). 300% booming plastic surgery, many teenagers, both trans women and trans men, decided to have the sex reassignment surgery. Saimturrakij. Retrieved : September 23, 2558 from http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413370741.]

ASTVผู้จัดการออนไลน์. 2556. (24 ตุลาคม). หมอไทย(ไม่)ขายฝัน ไทยแลนด์สู่ศูนย์กลางศัลยกรรมโลก?. ผู้จัดการออนไลน์. ค้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 จาก http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000133306. [ASTV Manager Online. 2556. (October 24). Thai doctors don’t daydream, Thailand can become a world-class center of surgeries?. Manager Online. Retrieved : May 6, 2558 from http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000133306.]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-01