การบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ที่มีผลต่อบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน

ผู้แต่ง

  • ไซนิล สมบูรณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

สำนักข่าวออนไลน์, บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน, เดอะแมทเมอร์

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษานโยบายและโครงสร้างการบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) 2.ศึกษาบทบาทการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารของสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) 3.ศึกษาผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนจากการบริหารงานสำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สำนักข่าวเดอะแมทเทอร์ (The Matter) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการบริหารของสำนักข่าวเดอะแมทเทอร์ไม่มีการแบ่งฝ่ายชัดเจน มีลักษณะมอบหมายงานตามถนัด สำนักข่าวออนไลน์เดอะแมทเทอร์นำเสนอข่าวสารผ่าน 3 ช่องทางหลักคือ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ทำให้ได้เนื้อข่าวที่มีมิติเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละช่องทาง โดยเน้นเนื้อหาไปที่ข่าวสาร วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเรื่องสนุก และเดอะแมทเทอร์นั้นเป็นส่วนย่อยของสังคมที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ การเกิดขึ้นของสำนักข่าวออนไลน์จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแค่เพียงช่องทาง แต่ยังคงสามารถดำเนินบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในแง่ที่สามารถรวมสมาชิกทั้งหมดเข้าไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

References

ราตรี เงางาม. (2553). แนวโน้มหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย พ.ศ. 2560. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

[Ratree Ngaongam.(2010). Trends in Online Thai-Language Newspapers in 2017. A Thesis from Master of Communication Arts, School of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University.]

สกุลศรี ศรีสารคาม. (2554). สื่อสังคม (social media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. [Sakulsri Srisaracam.(2011). The Role of Social Media and the Changing of news reporting process. Bangkok: Dhurakit Pundit University.]

สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2549). “สื่อออนไลน์ ช่องทางใหม่ในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย”.วารสารรามคำแหง, 23(1), 43-69. [Sirichai Wongsathitsard.(2006). “Online Media, New channels for Thai media”. Ramkhamhaeng University Journal Humanities 23(1). 43-69.]

สันทัด ทองรินทร์. (2543). หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย แนวคิด การจัดทำ แนวโน้ม. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [Santat Thongrin, (2000). Thai Online Newspaper: Concept, Preparation, Trends. A Thesis from Master of Arts Program, Mass Communication Administration, Thammasat University.]

Hodge, Billy J. (2003). Organization theory : a strategic approach.(6th ed). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

Merton, Robert. (1957). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.

เว็บไซต์

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี. (2558). ทำนายอนาคตสื่อไทย ยุค Social Media ครองเมือง. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/489384. (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561). [Chavarong Limpattamapanee. (2015) .The future of Thai Media in the social media era in Thailand. Retrieved : July 30,2018, from https://www.thairath.co.th/content/489384.]

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล. (2560). Introducing The Matter - สวัสดี เราชื่อ The Matter. สืบค้นเมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 60, แหล่งที่มา https://thematter.co/editorial/introducing-the-matter/2662. [Wuttipitayamongkol, Teepagorn. (2017). Introducing The Matter Hello My name is The Matter. Retrieved : November 10, 2017, from https://thematter.co/editorial/introducing-the-matter/2662.]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-01