การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์A.I.เป็นตัวละครหลัก

ผู้แต่ง

  • ปาลิดา ดำรงทวีศักดิ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์A.I.เป็นตัวละครหลัก ทั้งหมด 10 เรื่อง โดยใช้แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของภาพยนตร์เล่าเรื่อง (Story telling element) เป็นกรอบในการศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์A.I.เป็นตัวละครหลักส่วนใหญ่นั้น หุ่นยนต์ซึ่งเป็นตัวละครหลักจะถูกมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือเพื่อแสดงศักยภาพของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป้าหมายของหุ่นยนต์ส่วนใหญ่คือการทำตามสิ่งที่ตนต้องการโดยอาจขัดแย้งต่อคำสั่งของผู้สร้าง  ภาพยนตร์ดังกล่าวส่วนใหญ่นั้น หุ่นยนต์จะสามารถอยู่อย่างเปิดเผยได้เมื่อฉากเป็นโลกอนาคต และจะต้องอยู่อย่างหลบซ่อนเมื่อฉากเป็นโลกปัจจุบัน ประเภทของภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์A.I.เป็นตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ประเภท Action และ รองลงมาคือประเภท Drama ประเภท Thriller และ ประเภท Comedy ตามลำดับ ความขัดแย้งของตัวละครเกือบทั้งหมดเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับสังคมหรือกับบุคคล ซึ่งคือมนุษย์นั่นเอง ตอนจบของเรื่องทั้งหมดเป็นการจบแบบปลายปิด และส่วนใหญ่มีการวางโครงเรื่องแบบเรียงลำดับเหตุการณ์ (Linear Narrative Film) โดยฉากในภาพยนตร์จะมีทั้งแบบอยู่ในโลกปัจจุบัน และโลกอนาคต โดยมีจำนวนใกล้เคียงกัน  บทสนทนาของหุ่นยนต์นั้นเป็นเครื่องแสดงศักยภาพความคิดอ่านของตัวละครหุ่นยนต์นั้นๆ  ภาพของภาพยนตร์เหล่านี้มักเต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษด้านภาพ เพราะเมื่อเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้ว ภาพยนตร์จึงมีความเป็น Sci-fi ที่จำเป็นจะต้องมีเทคนิคพิเศษด้านภาพ เพื่อทำให้ผู้ชมเชื่อและเข้าถึงฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์

References

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558). การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หน้า 150. [Raksarn Vivatsinudom. (2015). Feature Film Screenwriting. Bangkok : Chulalongkorn University.,p150]]

Karofsky, Amy and Litch, Mary M. (2015). “Artificial Intelligence”. Philosophy through Film. Routledge :Taylor and Francis group, p.92

Russell, Stuart J.; Norvig, Peter (2003), “A Modern Approach”. Artificial Intelligence. 2nd ed., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, p.47

Stefoff, Rebecca (2007) Robots. New Jersey: Marshall Cavendish. p.4

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-01