การปรับตัวของภาพยนตร์นานาชาติในยุคโรคระบาดโควิด-19

ผู้แต่ง

  • ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การปรับตัว, ภาพยนตร์, โรคระบาดโควิด-19

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการเรื่อง การปรับตัวของภาพยนตร์นานาชาติในยุคโรคระบาดโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผลของการศึกษาพบว่า วงการภาพยนตร์นานาชาติได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมิติที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในแวดวงภาพยนตร์ 3 ด้านที่สำคัญคือ 1 การปรับตัวของกองถ่ายทำภาพยนตร์  2 การปรับตัวของโรงภาพยนตร์ และ 3 การปรับเปลี่ยนช่องทางการรับชมภาพยนตร์ 

References

ฉัตรเกล้า (2563, ปักหลังพฤษภาคม) ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ วิกฤติทสี่ ร้างโอกาสของเน็ทฟ์ลิกซ์. ` เอนเตอร์เทน. 1304, 26.

บดินทร์ เทพรัตน์. (2563, กรกฎาคม) Cinema after Covid-19. สตาร์พิคส์. 56 (912), 17.

เบิกโรง,นามแฝ่ง. (2563, ปักหลังมิถุนายน) Thailand Box Office Report. เอนเตอร์เทน. 1306, 14. เว็บรัฐบาล-บันเทิง-ชุมชนออนไลน์เพิ่ม. (2563, 28 มีนาคม ) ไทยรัฐ, น.8.

Binge Addict, นามแฝ่ง. (2563, มิถุนายน) Streaming Sensation. สตาร์พิคส์. 56 (911), 43.

Cineworld Swings to loss in H1 (2020, September 25,) Bangkok Post. Vol.LXXIII, (269), p.6.

Donnelly, Matt. (2020) A Day on a Film Set in the Time of Coronavirus. Retrieved October 1, 2020, from https://variety.com/2020/film/news/day-on-a-film-set-coronavirus-1234765348/)

Richwine, Lisa. (2020, October 9). Wonder Woman director says movie-going face threat. Bangkok Post, Vol. LXXIII, (283), p.3.

Serjeant, Jill. (2020, October 2). Scorsese, Eastwood say Theatres may not survive the pandemic. Bangkok Post, Vol. LXXIII, (276), p.3.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29