วิเคราะห์การสะท้อนสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่กำกับโดย บง จุนโฮ

ผู้แต่ง

  • ไรวินทร์ ทันอินทรอาจ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, ภาษาภาพยนตร์, สะท้อนสังคม

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การสะท้อนสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่กำกับโดย บง จุนโฮ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสะท้อนสังคมและภาษาภาพยนตร์ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่กำกับและเขียนบทโดยผู้กำกับชาวเกาหลีใต้  บง จุนโฮ  ซึ่งมีภาพยนตร์ที่นำมาศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 

        ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์มีการสะท้อนสังคมเกาหลีใต้ในประเด็นที่สำคัญดังนี้  1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาการว่างงาน และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  2) ด้านการเมือง เช่น การคอร์รัปชั่น และการถูกแทรกแซงจากต่างชาติ  3) ด้านสังคม เช่น ปัญหาชนชั้น และปัญหาอาชญากรรม 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการใช้สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

        ผลการวิจัยด้านการใช้ภาษาภาพยนตร์  พบว่ามีการใช้ภาษาภาพยนตร์ที่สำคัญดังนี้ 1) ระยะภาพ มักมีการใช้ระยะภาพที่หลากหลาย แต่ที่พบได้เป็นประจำคือ ขนาดระยะปานกลาง และภาพระยะไกล 2) การเคลื่อนกล้อง พบว่ามักใช้การเคลื่อนกล้องแบบถือถ่าย เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับเรื่องราว  3) มุมกล้อง พบว่ามักใช้มุมกล้องแบบมุมสูง และแบบมุมต่ำ 4) การจัดแสง พบว่า มักมีการจัดแสงแบบโทนมืดมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อสื่อความหมายถึงปัญหาต่างๆในสังคม  5) การตัดต่อ พบว่ามักมีการตัดต่อตามเวลาจริงในภาพยนตร์ เพื่อให้เรื่องราวในภาพยนตร์มีความต่อเนื่องทางอารมณ์  6) ฉากและสถานที่ พบว่ามักใช้ฉากเป็นเครื่องบ่งบอกชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมของตัวละคร 7) เสียง พบว่ามักมีการใช้เสียงดนตรีจากวงออร์เคสตรา เพื่อเน้นบรรยากาศและสร้างอารมณ์ให้แก่ภาพยนตร์

 

References

กฤษดา เกิดดี. (2541). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ. กรุงเทพฯ: ห้องภาพสุวรรณ.

จรัญ พรหมอยู่. (2541). การศึกษาปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส. (2563). บงจุนโฮคนบ้าหนังสังคมวิทยาปัญหาชนชั้น และ รางวัลออสการ์ที่อยู่ แค่เอื้อม. The Standard. สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://thestandard.co/bong- joon-ho/

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ. (2563). เปิดบทสัมภาษณ์บงจุนโฮผู้นำ 'PARASITE' ผงาดเวที ออสการ์ 2020. กรุงเทพธุกิจออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865688

ธีพิสิฐ มหานีรานนท์ (2563). บ้านสูง เมืองต่ำ : ถอดความหนังเอเชียรางวัลออสการ์ ผ่านงานสร้าง ‘ขั้นบันได’ แบบ ‘ชนชั้นปรสิต’. The Urbanis. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2563. จาก https://theurbanis.com/public-realm/06/10/2020/3335

บดินทร์ เทพรัตน์. (2563). บงจุนโฮ: ผู้กำกับ Parasite ที่ชวนก้าวข้ามซับไตเติลเพื่อค้นหาเมจิกของ ภาพยนตร์. The People. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2563. จาก https://thepeople.co/bong-joon-ho-parasite-director/

อำนาจ เกิดเทพ (2562). “บงจุนโฮ” ผู้กำกับที่ทำให้หนังรางวัล-หนังดี ดูรู้เรื่อง. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562. จาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9620000070458

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29