การพัฒนาคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส

ผู้แต่ง

  • หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

การพัฒนาคอนเทนต์, สินค้าเกษตรปลอดภัย, สื่อสังคมออนไลน์

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส” เป็นการวิจัยออกแบบและพัฒนา (R&D)  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอนเทนต์สินค้าเกษตรปลอดภัย NGV มาร์เก็ตเพลสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1  สำรวจปัญหาเพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาคอนเทนต์  ขั้นที่ 2  พัฒนาต้นแบบคอนเทนต์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเฟชบุ๊ค ไลน์  ขั้นที่ 3  ทดลองใช้รูปแบบคอนเทนต์ที่พัฒนาขึ้น  ขั้นที่ 4  สรุปและวิเคราะห์ ผลจากการทดลอง ขั้นที่ 5 ต้นแบบคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของ NGV มาร์เก็ตเพลส การพัฒนารูปแบบคอนเทนต์ของสินค้าเกษตรปลอดภัย NGV มาร์เก็ตเพลสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์ให้เกิดการตระหนักรู้ตราสินค้าเกษตรปลอดภัยของ NGV Marketplace ระยะที่ 2  การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายที่เน้นการพัฒนายอดขายสินค้า  ระยะที่ 3 การออกแบบ และพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสื่อสารและดำรงรักษากลุ่มลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และผลจากการทดลองและพัฒนา  พบว่า รูปแบบคอนเทนต์เพื่อสื่อสารกรตลาดของ NGV มาร์เก็ตเพลสที่ควรเน้น ได้แก่ คลิปวิดีโอ  เมนูอาหาร  อันดับขายดี  และบทความสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ และกลุ่มลูกค้าใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้า  และใช้เฟซบุ๊กในการรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปจากมาร์เก็ตเพลส

References

กัญชลี สาลีรัตน์ และคณะ. (2559). Re: Digital การตลาดยุคใหม่เจาะใจลูกค้า. โปรวิชั่น.

วิเลิศ ภูริวัชร. (2553). MARKETING is all around. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

ปณิชา นิติพรมงคล. (2555). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิเทศศาสตร์,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. (2014, 20 เมษายน). หลัก 5 ข้อง่าย ๆ ของ VALUABLE CONTENT. https://www.nuttaputch.com/5-criteria-of-valuable-content/

ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภิรมย์. (2560). การวิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางานสำหรับฟรีแลนซ์ออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจเฟซบุ๊ก Fastwork. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Barry R. Berman, Joel R. Evans. (2013). Retail Management: A Strategic Approach, 12th Edition. Pearson Education

Digital Marketing. (2012). Retrieved from http://dmkt-pasit.blogspot.com/ 2011/05/digital-marketing.html.

Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., & Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69, 5833-5841.

Rancati, E., & Gordini, N. (2014). Content marketing metrics: Theoretical aspects and empirical evidence. European Scientific Journal, 10(34), 92–104.

Kent, W. & Ian, F. (2007). DigiMarketing: the essential guide to new media and digital marketing. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Lauterborn, B. (1990). New marketing litany: four Ps Passé: C-words take over. Advertising Age, 61(41), 26.

Lieb, R. (2017). Content – The atomic particle of marketing. London: Kogan Page.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-01