อิทธิพลของการเปิดรับ และทัศนคติต่อแฮชแท็กซีรีส์บนทวิตเตอร์ที่มีผลต่อพฤติกรรม การรับชมซีรีส์ไทยของกลุ่ม Generation Y และ Z

ผู้แต่ง

  • ทัตเทพ จันทรเมธีกุล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

ทวิตเตอร์, แฮชแท็ก, ซีรีส์ไทย, การเปิดรับสื่อ, ทัศนคติ, พฤติกรรมการรับชมซีรีส์

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย ทัศนคติต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทย พฤติกรรมการรับชมซีรีส์ไทยหลังเปิดรับแฮชแท็ก แนวโน้มในการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย และแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมซีรีส์ไทยของผู้ใช้ทวิตเตอร์ 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ทวิตเตอร์กับการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทยของผู้ใช้ทวิตเตอร์กับแนวโน้มการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทยของผู้ใช้ทวิตเตอร์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมซีรีส์ไทย 5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย และทัศนคติต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทยที่มีต่อพฤติกรรมในการรับชมซีรีส์ไทยของผู้ใช้ทวิตเตอร์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) แบบเก็บข้อมูลเฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง (Cross - sectional study) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 26 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 15,000 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่มีการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทยบนทวิตเตอร์
ในระดับบ่อย เปิดรับครั้งละ 5 - 6 นาที และมักเปิดรับในช่วงเวลา 16.01 น. - 22.00 น.ผ่านสมาร์ทโฟนโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทย ซึ่งทัศนคติด้านการรายงานสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ตามด้วยทัศนคติด้านต่าง ๆ คือ ด้านการทำให้เกิดกระแส ด้านการรวมกลุ่มการสนทนาด้านการค้นหาสิ่งที่สนใจ และด้านการเน้นข้อความ ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มในด้านความตั้งใจที่เปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย และด้านความตั้งใจที่จะรับชมซีรีส์ไทย ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่เปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนมีความบ่อยครั้งในการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทยแตกต่างกัน และพบว่าทัศนคติที่มีต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทยบนทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในการเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย และแนวโน้มพฤติกรรมในการรับชมซีรีส์ไทย นอกจากนี้ยังพบว่า การเปิดรับแฮชแท็กซีรีส์ไทย และทัศนคติด้านการเน้นข้อความที่มีต่อแฮชแท็กซีรีส์ไทย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับชมซีรีส์ไทยหลังเปิดรับแฮชแท็กของผู้ใช้ทวิตเตอร์

References

จิรัฏฐ์ พรหมดิเรก. (2558). แฮชแท็กรณรงค์ : ความคาดหวัง การเปีดรับ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผู้จัดการออนไลน์. (2563). สุดปัง! ซีรี่ส์วาย “กลรักรุ่นพี่” ฮอตจนติดเทรนโลกบนทวิตเตอร์ สืบค้น จาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000042483

พัชรินทร์ ทวิสุวรรณ. (2552). Twitter สุโค่ย!. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-2020.aspx

องอาจ สิงห์ลำพอง. (2557). กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: สามลดา.

Ivanova and Smrikarov. (2009). The New Generations of Students and the Future of e - Learning in Higher Education. Paper presented at the International Conference on e - Learning and the Knowledge Society -e - Learning’09, Berlin, Germany.

Thumbsup. (2562). คนไทยติดละคร! Twitter เผยพฤติกรรมคนไทยนิยมคอนเทนต์ละคร Facebook Twitter Line คนไทยติดละคร! Twitter เผยพฤติกรรมคนไทยนิยมคอนเทนต์ละคร สืบค้นจาก https://www.thumbsup.in.th/twitter-survey-thai-favorite-content-drama

TwitterThailand. (2563). การจัดอันดับแฮชแท็กที่มีการทวิตมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2563 สืบค้นเมื่อจาก https://twitter.com/TwitterThailand/status/1336122872457129987

TwitterThailand. (2563). ชาวทวิตภพร่วมกันดันยอดทวีตเกี่ยวกับ #คั่นกูตอนจบ พุ่งถึง 4.8 ล้านทวีตทั่วโลกสืบค้นจาก https://twitter.com/TwitterThailand/status/1261506120524292097?s=20

Justin Pot. (2013). #Clueless? Everything You Need To Know About Twitter Hashtags. Retrieved from https://www.makeuseof.com/tag/clueless-everything-you-need-to-know-about-twitter-hashtags/

Tomoaki Sakamoto. (2015). An Analysis on Information Diffusion by Retweets in Twitter. (Master’s Science), Massachusetts Institute of Technology,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29