ประสิทธิผลของเนื้อหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามรถยนต์ All New Honda Civic Gen11 บนเฟซบุ๊กเพจ Honda Thailand

ผู้แต่ง

  • ธนสาร ภูมิรัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ภัทรภร สังขปรีชา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ประสิทธิผลของเนื้อหา, เฟซบุ๊กเพจ, การวิเคราะห์เนื้อหา, All New Honda Civic Gen11, Honda Thailand

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิผลของเนื้อหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามรถยนต์ All New Honda Civic Gen11 บนเฟซบุ๊กเพจ Honda Thailand โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาประเภทและรูปแบบเนื้อหาที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามรถยนต์ All New Honda Civic Gen11 บนเฟซบุ๊กเพจ Honda Thailand  ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเก็บข้อมูลเนื้อหาจำนวนทั้งสิ้น 39 โพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เฉพาะเนื้อหาของรถยนต์ All New Honda Civic Gen11 บนเฟซบุ๊ชเพจ Honda Thailand ในช่วงที่เปิดตัวและวางจำหน่าย โดยศึกษาผ่านทางปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารที่ส่งผลต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กที่แบรนด์นำเสนอ ผลการศึกษาพบว่า ประเภทเนื้อหาที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดของรถยนต์ All New Honda Civic Gen11 คือเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการ เป็นเนื้อหาที่แบรนด์ต้องการให้ข้อมูล หรือเน้นขายสินค้าให้แก่ผู้รับสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำเสนอได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าใจได้ทันที และเนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทที่ต้องการการตัดสินใจซื้อสูง (High Involvement) ผู้รับสารจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสินค้ามากกว่าสินค้าที่มีการตัดสินใจซื้อต่ำ (Low Involvement) ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการไลฟ์สดโปรโมทสินค้า พบว่า พรีเซนเตอร์ได้มีการอ่านสคริปท์ข้อมูลรถยนต์อย่างต่อเนื่อง และยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูในระหว่างไลฟ์ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในเชิงลบด้วยการกดปุ่มโกรธและแสดงความคิดเห็นเชิงลบ ดังนั้นแบรนด์อาจต้องระมัดระวังในเรื่องการนำเสนอเนื้อหาประเภทนี้ เพราะมีโอกาสเกิดการตอบสนองได้มากกว่าเนื้อหาประเภทอื่น เนื่องจากผู้ชมสามารถเข้าถึงและแสดงออกผ่านทางคอมเมนต์และปุ่มแสดงอารมณ์ได้ทันที ในด้านรูปแบบเนื้อหาพบว่าเนื้อหาแบบอัลบั้มรูปภาพทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาเป็นเนื้อหาแบบรูปภาพ และวิดีโอเป็นลำดับสุดท้าย

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิดาภา ทัดหอม. (2558). การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปทุมธานี.

ชัชวาลย์ หลิวเจริญ. (2559). กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 21(29), 56-71.

ณัฐพล ม่วงทำ. (2563). สรุปเทรนด์ Facebook ครึ่งปีแรกจากรายงาน Digital 2020–We Are Social. สืบค้นจาก https://www.everydaymarketing.co/knowledge/facebook-trends-digital-2020-we-are-social-covid-19/

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. (2557). Content marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์.

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. (2561). Revolving content marketing คอนเทนต์-เคลื่อนการตลาด. กรุงเทพฯ: ดอทส์ คอนซัลแตนซี่.

ปณชัย อารีเพิ่มพร. (2564). แกะงบสื่อโฆษณาดิจิทัลปี 2020 แบบละเอียด เซกเตอร์ใดใช้เงินเยอะที่สุด ช่องทางไหน ‘ปัง’ ปีนี้มีอะไรน่าสนใจอีก. สืบค้นจาก www.thestandard.co/digital-advertising-media-budget-for-2020

ผานิตา ผาตินาวิน. (2562). กรณีศึกษาการวิเคราะห์การตลาดเชิงเนื้อหาในช่องทางเฟซบุ๊กเพจของธุรกิจ ร้านอาหารไทยประเภทอาหารใต้ (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปทุมธานี.

เพ็ญพิชญา ซี. (2564). ขับเคลื่อนธุรกิจยานยนต์ด้วยความสำคัญของ Customer lifecycle. สืบค้นจาก https://www.wisible.com/blog/customer_lifecycle_in-automotive_industry/

ยอดขายรถยนต์ C-Segment. (2564). สืบค้นจาก https://www.headlightmag.com/sales-report-c-segment-half-2021/

ลักขณา อังคะจันทร์. (2563). ลักษณะเนื้อหา และรูปแบบของเนื้อหา ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ เบรนเวค คาเฟ่ (Facebook Fanpage Brainwake Cafe) (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปทุมธานี.

วรรณา ยงพิศาลภพ. (2563). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-65: อุตสาหกรรมรถยนต์. สืบค้นจาก www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-techIndustries/Automobiles/IO/io-automobile-20

สร้าง Content Marketing ให้มีคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ. (2564). สืบค้นจาก https://nipa.co.th/th/article/digital-marketing/สร้าง-content-marketing-ให้มีคุณค่า-เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ.

สุรนาถ เนียมคำ. (2557). Content marketing คืออะไร. สืบค้นจาก http://www.siamhtml.com/introduction-content-marketing/

Facebook engagement คืออะไร? มีตัวอย่างอะไรบ้าง. (2564). สืบค้นจาก https://thaiwinner.com/facebook-engagement/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23