พฤติกรรมการเปิดรับและการวิเคราะห์เนื้อหาในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษาบริษัท PNP System Engineering จำกัด

ผู้แต่ง

  • ปรีชญกร ศรีทัพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ภัทรภร สังขปรีชา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์เนื้อหาในการสื่อสารการตลาดดิจิทัล, แพลตฟอมส์เฟซบุ๊ค, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มุ่ง (1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเพจเฟซบุ๊กของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ (2) วิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เข้าถึงและสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย (1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้บริโภคอายุ 25 – 35 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกำลังสนใจหรือมองหาบริการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมบ้าน ปรับปรุงบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือบริการตรวจบ้าน (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Practice-based research) ในการทดสอบเนื้อหาผ่านความคิดเห็นของผู้บริโภค รวมระยะเวลาในการวิจัย 10 เดือน ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปิดรับต่อเนื้อหาที่นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน นำเสนอประวัติผลงาน และนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบเข้าใจง่าย นอกจากนี้ในด้านของรูปแบบสื่อ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปิดรับต่อสื่อ ได้แก่ (1) ภาพก่อน-หลัง (2) วิดีโอ (3) การเล่าเรื่องเชิงประสบการณ์ (4) การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง (5) การนำเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่ (6) ความคิดสร้างสรรค์ และ (7) การโฆษณาบริการโดยตรง ภายหลังจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่ากลุ่มเป้าหมายชื่นชอบการนำเสนอผลงานโดยการใช้ภาพก่อน-หลัง วิดีโอ การเล่าเรื่องเชิงประสบการณ์ และการโฆษณาบริการโดยตรง ส่วนการนำเสนอความรู้ทั้งข้อมูลด้านการก่อสร้าง ข้อมูลที่น่าสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ ควรมีการศึกษาและปรับปรุงมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธเนศ มหัทธนาลัย. (2562). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2562-2564: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง. วิจัยกรุงศรี, 6, 1-11.

นิติศักดิ์ มีนาค. (2560). Content marketing คืออะไรจำเป็นต่อธุรกิจออนไลน์แค่ไหน. สืบค้นจาก https://www.apptepschool.com/content-marketing/.

รัตนะ บัวสนธ์. (2551). วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คําสมัย.

ลงทุนแมน. (2018). สรุปธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แบบเข้าใจง่าย ๆ. สืบค้นจาก https://www.longtunman.com/11328.

ศรีประภา ชัยสินธพ. (ม.ป.ป.). สภาพจิตใจของวัยผู้ใหญ่. สืบค้นจาก

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/06272014-1009.

สุธีรพันธุ์ สักรวัตร. (2560). Facebook Marketing กลยุทธ์การตลาดเปลี่ยนเพื่อนมาเป็นแฟนใน I Marketing 10.0. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. https://www.smartsme.co.th/content/33943.

อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2559). การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรธุรกิจเอกชนในประทศไทย.วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 9(2):17-37.

Lupang. (2021). สรุป Insight ของทุก ‘Generation’ ในปี 2021 ที่แบรนด์และนักการตลาดห้ามพลาด. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com/reports/insight-generations-2021-tcdc/.

Ahmed, Anam. (2019). Definition of Consumer Market. https://bizfluent.com/about-6660008-product-segmentation-strategy.html.

Blackwell, R., Miniard, P. and Engel, J. (2006). Consumer behavior. Mason: Thompson. Content Marketing Institute. (n.d.). What Is Content Marketing?. https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/.

Freedman, Max. (2022). Facebook for Business: Everything You Need to Know. https://www.businessnewsdaily.com/7761-facebook-business-guide.html.

Klapper, J.T. (1960). The effects of mass communication. New York: Free.

Kotler, P. and Keller, K. (2011). Marketing Management (14th edition). London: Pearson Education

Kumar, P. (2010). Marketing of Hospitality & Tourism Services. Tata McGraw-Hill Education.

Neto, Antonio. (2021). The 5 Pillars of a Successful Customer-Oriented Marketing Strategy. https://breadcrumbs.io/blog/customer-oriented-marketing/.

Radu, Valentin. (2019). Consumer behavior in marketing – patterns, types, segmentation. https://www.omniconvert.com/blog/consumer-behavior-in-marketing-patterns-types-segmentation/#customer-behavior-segmentation.

Rostam-Abadi, Jeeyan. (2019). The Power Of Digital Content Marketing. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/11/08/the-power-of-digital-content-marketing/?sh=33dd508d6d03.

Schiffman, L., Hansen H. and Kanuk L. (2007). Consumer Behaviour: A European Outlook. London: Pearson Education

Sickler, Jonas. (2020). 10 Remarkable Benefits of Content Marketing. https://terakeet.com/blog/benefits-of-content-marketing/.

Statista Research Department. (2022). Facebook-statistics & facts. https://www.statista.com/topics/751/facebook/#topicHeader__wrapper.

Target Careers. (n.d.). How the construction industry works: a beginner’s guide. https://targetcareers.co.uk/career-sectors/construction-and-property/228-how-the-construction-industryworks-a-beginner-s-guide.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23